1.3.4 Ohrožení

10.03.2009:

Trh práce

 • Nerozvinutost poradenských a informačních systémů a služeb podporujících zaměstnanost
 • Nedostačující příležitosti pro zaměstnání starších občanů (nad 50 let)
 • Snižující se počet volných pracovních míst
 • Stárnutí populace vlivem demografického vývoje

 Vzdělávání

 • Nízký zájem podniků o další vzdělávání zaměstnanců a ovlivňování počátečního vzdělávání
 • Nízký podíl výdajů na další vzdělávání a absence systémového financování
 • Nízká spolupráce škol a sociálních partnerů (zejména podniků) ve vzdělávání
 • Poměrně vysoká míra nezaměstnanosti absolventů středních škol, SOU

 Sociální integrace a rovnost příležitostí

 • Růst podílu sociálně marginalizovaných skupin obyvatelstva a s tím související rostoucí míra sociálně patologických jevů
 • Přetrvávání formálního přístupu k problematice rovných příležitostí pro muže a ženy
 • Nezabezpečení komplexního přístupu, flexibility a provázanosti služeb poskytovaných ohroženým skupinám
 • Rostoucí míra počtu uživatelů - příslušníků ohrožených skupin využívající ústavní zařízení
 • Neexistence právních předpisů, které by podporovaly vytváření a realizaci programů sociálního začleňování.

 Adaptabilita a podnikání

 • Strukturální deformace a pomalý průběh restrukturalizace některých průmyslových podniků
 • Pokračující zaostávání ČR za vyspělými zeměmi v oblasti podpory V a V
 • Ztráta konkurenceschopnosti, nezlepší-li se kvalita služeb CR
 • Nedostatečně rychlé odbourávání informační negramotnosti