2.1.1 Úvod

10.03.2009:

Výsledky analýzy ekonomické a sociální situace České republiky v oblasti lidských zdrojů a analýzy SWOT obsažené v předchozí kapitole jsou východiskem pro návrh strategie rozvoje lidských zdrojů jak je popsána dále. Tato strategie je formulována v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti a s přihlédnutím k již realizované podpoře a investicím do oblasti rozvoje lidského potenciálu ze zdrojů České republiky a z předvstupních programů EU.

Strategie rozvoje lidských zdrojů vychází především z Národního plánu zaměstnanosti 1999, Národního akčního plánu zaměstnanosti 2002 a z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky. Strategie pro podporu sektoru lidských zdrojů ze strukturálních fondů, zejména z Evropského sociálního fondu, vychází z celkové strategie České republiky na využívání strukturálních fondů EU obsažené v Národním rozvojovém plánu. Strategie OP RLZ zároveň představuje Referenční rámec politiky pro sektor lidských zdrojů na tříleté období 2004—2006.

Tato strategie čerpá i z dalších strategických dokumentů vlády ČR a jednotlivých resortů zodpovědných za politiky ovlivňující rozvoj sektoru lidských zdrojů v ČR. Tyto strategie a jejich vazba na OP RLZ jsou podrobně popsány v části kapitoly 1: "Kontext národních strategií a politik".

V souvislosti s těmito dokumenty byl při procesu zpracovávání strategie OP RLZ uplatněn jednak partnerský přístup, kdy se na její tvorbě podílely mimo MPSV, jako zodpovědného ministerstva za ESF a koordinátora pro sektor lidských zdrojů, i další spolupracující subjekty, především MŠMT, MPO, MMR, MŽP a další resorty, dále pak zástupci regionů, sociální partneři a v neposlední řadě také zástupci nestátních neziskových organizací.

Výsledné cíle, priority a opatření OP RLZ jsou rozpracovány až na úroveň specifikace dvanácti opatření se stručným popisem předpokládaných aktivit a jejich příjemců.

Strategie OP RLZ bere do úvahy rozhodnutí o monofondovosti sektorových operačních programů, což znamená, že OP RLZ bude spolufinancován pouze z Evropského sociálního fondu. Toto rozhodnutí posiluje význam uplatnění principu komplementarity operačních programů v rámci Cíle 1. Opatření na podporu investic do infrastruktury nutné pro realizaci cílů OP RLZ budou podporována v rámci Společného regionálního operačního programu a spolufinancována z Evropského fondu regionálního rozvoje. V rámci SROP bude také realizováno opatření Podpora sociální integrace v obcích, které bude podporovat místní iniciativy v této oblasti a bude komplementární s prioritou OP RLZ.

Operační program RLZ je komplementární i k některým dalším operačním programům. Spolu s Operačním programem Průmysl a podnikání vytvářejí širší rámec pro zvyšování kvality lidského kapitálu v průmyslu. V tomto rámci OP RLZ umožňuje v prioritě 4 Adaptabilita a podnikání, Opatření 4.2 Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu směrovat část podpory z ESF na zvýšení kvalifikační úrovně managementu a pracovníků v průmyslových podnicích. OP Průmysl a podnikání je, s využitím finančních prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), ve své prioritě 1 Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru zaměřen na podporu infrastruktury pro efektivní výkon činností v průmyslu a průmyslových službách. Společné působení OP RLZ a OP Průmysl a podnikání tak vytváří předpoklady pro efektivnější absorpci a využití vynaložených finančních prostředků strukturálních fondů.

OP RLZ je komplementární také k Operačnímu programu Cestovní ruch a lázeňství (OP CRL). OP RLZ ve své prioritě 4 Adaptabilita a podnikání, Opatření 4.4 podpoří přípravu lidských zdrojů pro odvětví cestovního ruchu, čímž významně přispívá k naplnění cílů OP CRL v oblasti zvyšování kvality poskytovaných služeb a tím i k udržení perspektivy dalšího růstu tohoto odvětví se značným růstovým potenciálem.