2.1.2 Strategické cíle

10.03.2009:

Klíčovým dlouhodobým cílem vlády ČR je zvyšovat zaměstnanost a tím postupně snížit míru nezaměstnanosti. To je ekonomický i sociální cíl, který je shodný se strategickým cílem "Evropské strategie zaměstnanosti" Evropské unie. Úspěšná tržní ekonomika s vysokou mírou zaměstnanosti vyžaduje účinný a pružný trh práce, který je schopný rychle reagovat na měnící se ekonomické okolnosti. Zvýšit míru zaměstnanosti znamená, že stále více občanů má užitek ze vzrůstajícího bohatství země, a to na základě příjmu z pracovní činnosti. Znamená také méně lidí odkázaných na pobírání sociálních dávek a tím i větší možnosti zamezení diskriminace a sociálního vyloučení. Stav hospodářství v přechodném stádiu, jako je česká ekonomika, vyžaduje pokračovat v rozsáhlé restrukturalizaci a trvale zvyšovat produktivitu práce. Z krátkodobého hlediska budou tyto faktory brzdit růst zaměstnanosti. Přesto úsilí vlády musí být zaměřeno na dosažení dlouhodobého cíle, kterým je pružný trh práce poskytující větší počet rozmanitých a hodnotných pracovních míst.

Globálním cílem Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je proto:

  • Vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje.

Tento globální cíl zahrnuje řadu témat a aspektů trhu práce a bude postupně realizován naplňováním specifických cílů cílů OP RLZ, tj. globálních cílů jednotlivých priorit. Tyto čtyři specifické cíle byly stanoveny tak, aby tvořily provázanou soustavu cílů pokrývající široké spektrum oblastí od konkurenceschopnosti až po sociální inkluzi, jejich společné naplnění zajistí realizaci globálního cíle OP RLZ.

První specifický cíl je zaměřen na rozšíření nástrojů a zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti a služeb zaměstnanosti tak, aby bylo usnadněno rychlé začlenění uchazečů o zaměstnání na trh práce a předcházení nezaměstnanosti u osob ohrožených nezaměstnaností (zájemců o zaměstnání). Prvním specifickým cílem je: "Rozvoj pružného trhu práce, který přispívá ke snížení a prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti osob, jimž hrozí vyloučení z trhu práce."

Druhý specifický cíl je zaměřen na zlepšení přístupu k zaměstnanosti a vzdělávání pro skupiny i jednotlivce ohrožené sociální exkluzí. Druhým specifickým cílem je: "Snížení počtu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví".

Třetí specifický cíl poněkud překračuje rámec programu, protože nutné změny postojů všech subjektů, včetně jednotlivců k celoživotnímu učení jsou dosažitelné až v delším časovém horizontu. Přesto může program podstatnou měrou přispět k rozvoji kapacity vzdělávacích institucí a k obsahu a kvality nabídky vzdělávání. Třetím specifickým cílem je: "Rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání".

Čtvrtý specifický cíl je zaměřen na zvyšování kvalifikace pracovní síly v souladu s potřebami trhu práce a k posílení konkurenceschopnosti českých podniků. Čtvrtým specifickým cílem je: "Rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podniků, rozšiřování nabídky pracovních příležitostí v rozvojových odvětvích a posílení environmentálního přístupu".


operační program rozvoj lidských zdrojů

CÍLE
OPRLZ11