2.1.3 Popis strategie

10.03.2009:

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro realizaci tohoto operačního programu je plně konzistentní se strategií zaměstnanosti EU. Evropská strategie zaměstnanosti je založena na čtyřech pilířích:

  • Zaměstnatelnost - podpora úsilí, aby každá osoba vstupující na trh práce měla nezbytné základní a odpovídající schopnosti a motivaci k získání a udržení si zaměstnání.
  • Podnikání - podpora tvorby podmínek pro založení, fungování a růst podniků poskytujících pracovní místa.
  • Adaptabilita - podpora vývoje pružnosti a inovace na pracovišti s cílem zlepšení efektivity a konkurenceschopnosti podniků a pracovní síly a tím vytvoření a zachování pracovních míst.
  • Rovné příležitosti - podpora odstraňování jakékoli diskriminace v zacházení s muži i ženami v souvislosti s přístupem ke všem druhům práce i odměnou za tuto práci.

Prvním krokem na cestě k realizaci Evropské strategie zaměstnanosti v ČR byl podpis dokumentu "Společné zhodnocení politiky zaměstnanosti" představiteli vlády České republiky a Evropské komise dne 11. května 2000. Tento dokument "vytyčuje soubor cílů politiky zaměstnanosti nezbytných k urychlení transformace trhu práce v ČR, k pokroku v přizpůsobivosti trhu práce pro zavedení Evropské strategie zaměstnanosti a pro jeho připravenost na připojení k Evropské unii". Jedná se o následující prioritní oblasti:

  • zajistit i do budoucna přiměřený vývoj mezd, který bude v souladu s růstem produktivity, a zkoordinovat daňový systém a systém sociálních dávek tak, aby více motivovaly lidi k práci a podniky k vytváření pracovních příležitostí; přezkoumat důchodový systém z hlediska zaměstnanosti;
  • podporovat profesní a územní mobilitu;
  • ve spolupráci se sociálními partnery modernizovat systém odborné přípravy a výcviku, zajistit větší transparentnost systému odborné přípravy a více tento systém zaměřit na potřeby trhu práce; a - obecněji - přizpůsobit systém odborné přípravy potřebám ekonomiky a společnosti založené na znalostech;
  • posílit veřejné služby zaměstnanosti a podpořit příklon politiky zaměstnanosti směrem k prevenci a aktivaci;
  • posílit institucionální struktury potřebné pro využívání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF).

Na základě pravidelného hodnocení priorit JAP byla v roce 2002 doplněna další prioritní oblast a to

  • podpora využívání pružných forem organizace práce

V souladu s vymezením prioritních oblastí podpory v Nařízení Rady (ES) č. 1784/1999 o ESF bude OP RLZ podporovat zejména realizaci opatření v rámci Evropské strategie zaměstnanosti a priorit JAP.

Strategie k dosažení globálního cíle a specifických cílů OP RLZ formulovaných v pod-kapitole 2.1.2 zahrnuje i vymezení základních nástrojů a forem podpory implementovaných prostřednictvím tohoto programu.

V souladu s vymezením prioritních oblastí podpory a oprávněných činností v Nařízení Rady (ES) č. 1784/1999 o ESF budou priority a opatření OP RLZ zaměřeny zejména na podporu zaměstnatelnosti a sociálního začleňování znevýhodněných jednotlivců. Na základě zkušeností členských zemí při realizaci projektů spolufinancovaných z ESF pro tyto cílové skupiny budou podporovány zejména projekty poskytujícími komplexní podporu založenou na integrovaném přístupu k cílovým skupinám pomoci, hlavně osobám vyloučeným z trhu práce. Integrovaný přístup zahrne kombinaci specifických aktivit a doprovodných opatření při realizaci projektů tak, aby jednotlivci v rámci cílových skupin mohli co nejlépe využít nabídky pomoci z těchto projektů. Tento přístup rovněž využívá možností partnerské spolupráce realizátorů individuálních projektů při poskytování komplexních služeb znevýhodněným a sociálně vyloučeným skupinám.

Nicméně, na základě analýzy a v souladu s obecnými doporučeními pro programy Cíle 1, budou v rámci OP RLZ v podstatné míře podporována i podpůrná opatření na rozvoj systémů a struktur a posilování kapacit poskytovatelů služeb pro cílové skupiny. Půjde zejména o rozvoj institucí podílejících se na implementaci politik zaměstnanosti, vzdělávání, sociální inkluze a výzkumu a vývoje: ministerstva, úřady práce, vzdělávací instituce, sociální partneři, nestátní neziskové organizace, orgány územní správy a samosprávy. Součástí této systémové podpory bude i dopracování programů, opatření a nástrojů ke zkvalitnění nabídky institucí poskytujících vzdělávací, sociální a zaměstnanecké služby v souladu s potřebami trhu práce a zejména pro specifické cílové skupiny znevýhodněných nebo ohrožených jednotlivců.

V souladu s orientací Národního rozvojového plánu na rozvoj a konkurenceschopnost program podpoří i další odborné vzdělávání pracovníků zejména v odvětvích s potenciálem dalšího růstu a vytváření nových pracovních příležitostí v těchto odvětvích.

Strategie OP RLZ přihlíží i k analýze absorpční kapacity navrhovaných priorit a opatření z hlediska dostupnosti prostředků na spolufinancování, fungování národních podpůrných a rozvojových programů a existence administrativních struktur pro jejich implementaci.

Naplňování specifických cílů programu bude realizováno při respektování společných horizontálních principů popsaných v následující pod-kapitole 2.1.4.