Priorita 2: Sociální integrace a rovnost příležitostí

10.03.2009:

Tato priorita je směrována k realizaci druhého specifického cíle OP RLZ a je zaměřena zejména na pomoc skupinám a jednotlivcům ohroženým sociální exkluzí a prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Půjde zejména o zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů a osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím aktivních preventivních opatření.Sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva bude podpořeno realizací celostátních projektů na budování systému sociálních služeb. V rámci prosazování rovných příležitostí žen a mužů budou opatření zaměřena na odstranění překážek účasti žen na trhu práce prostřednictvím rozvoje sociálních služeb zaměřených na péči o děti a další členy rodiny vyžadující péči, pomoc při návratu na trh práce rozšířením poradenství, informační činnosti a rekvalifikačních kurzů. Cílem je zvýšení i zastoupení žen v netradičních zaměstnáních a motivace žen k zahájení podnikání.

V rámci této priority budou prováděna dvě opatření:

Opatření 2.1: Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Opatření 2.2: Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce