Priorita 4: Adaptabilita a podnikání

10.03.2009:

Tato priorita je směrována k realizaci čtvrtého specifického cíle OP RLZ a je zaměřena na podporu jak všeobecného, tak specifického odborného vzdělávání s cílem podpořit rozvoj odvětví a oborů s růstovým potenciálem a posílit konkurenceschopnost českých podniků a pracovní síly. Navrhovaná opatření se proto zaměří na rozvoj odborných znalostí, kvalifikace a kompetencí zaměstnavatelů i zaměstnanců ve vazbě na probíhající změny prostřednictvím odpovídající nabídky rekvalifikačních programů a vzdělávání, s důrazem na vzdělávání v oblasti informačních technologií. Důležitým předpokladem je i realizace programů řízení lidských zdrojů v organizacích. Vedle rozvoje vzdělávacích aktivit se opatření zaměří i na podporu zachování pracovních míst, vytváření nových pracovních míst a další rozvoj alternativních pružných forem pracovních úvazků.

V rámci této priority budou prováděna čtyři opatření:

Opatření 4.1: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti

Opatření 4.2: Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu

Opatření 4.3: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí

Opatření 4.4: Příprava lidských zdrojů pro cestovní ruch


operační program rozvoj lidských zdrojů

PRIORITY A OPATŘENÍ
OPRLZ12