2.1.6 Konzistence OP RLZ s Evropskou strategií zaměstnanosti

10.03.2009:

Následující tabulka přináší shrnutí toho, jak Operační program RLZ přispívá k naplnění jednotlivých Směrnic EU pro zaměstnanost:


Vazby mezi prioritami Evropské strategie zaměstnanosti a opatřeními Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů České republiky

Směrnice EU o ZAMĚSTNANOSTI

PRO ROK 2002

Opatření Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ČR

I. ZLEPŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI

Vypořádání se s nezaměstnaností mládeže a předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti:

1. Každé nezaměstnané osobě bude nabídnut nový začátek před uplynutím šesti měsíců v případě mladých lidí a dvanácti měsíců v případě dospělých ve formě školení, rekvalifikace, praxe, zaměstnání nebo jiného opatření včetně individuálního vedení a poradenství v otázce volby povolání s cílem efektivní integrace do pracovního trhu.

Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Specifické cíle:

 • Zamezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů, zaměření se na nezaměstnané ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
 • Zavádění nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zvýšení adresnosti a efektivnosti již existujících nástrojů a jejich rozšíření i na zájemce o zaměstnání a na zaměstnance ohrožené nezaměstnaností a osoby vracející se na trh práce
 • Rozšíření preventivních poradenských a informačních služeb a zvýšení motivačních a aktivizačních opatření subjektů trhu práce jako prevence nezaměstnanosti

Přístup více zaměřený na zaměstnanost:

2. Každý členský stát:

 • přezkoumá a případně provede reformu svého daňového a sociálního systému, aby tak snížil rizika chudoby, a poskytne pobídky pro nezaměstnané nebo nečinné osoby, aby hledaly zaměstnání a nastoupily do něj, nebo opatření k podpoře jejich zaměstnatelnosti a pobídky pro zaměstnavatele, aby vytvořili nová pracovní místa,
 • se bude snažit podstatně snížit podíl nezaměstnaných a nečinných lidí a stavět na aktivních opatřeních ke zlepšení jejich zaměstnatelnosti s výhledem na efektivní integraci do pracovního trhu a zlepší výsledky těchto opatření a efektivnost jejich nákladů
 • bude podporovat opatření pro nezaměstnané a nečinné osoby, aby získaly a doplnily si znalosti včetně znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií, což jim usnadní přístup k trhu práce a sníží to mezeru ve schopnostech. Za tímto účelem stanoví každý členský stát cíl pro aktivní opatření zahrnující vzdělání, školení nebo podobná opatření nabízená nezaměstnaným, kterými se bude snažit dosáhnout postupně průměru nebo alespoň 20% tří nejvyspělejších členských států

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Specifické cíle:

 • Zajištění komplexního přístupu k řešení problematiky osob se speciálními potřebami zdravotně postižených a ohrožených rizikem narušení jejich psycho-somatického potenciálu s dopady na trh práce.

Vytváření politiky aktivního stárnutí

3. Z tohoto důvodu vypracují členské státy, případně i ve spolupráci se sociálními partnery, politiku aktivního stárnutí s cílem podpořit kapacitu starších pracovníků a motivovat je, aby zůstali v zaměstnání co nejdéle. Tato politika bude představovat:

 • přijetí pozitivních opatření k udržení pracovní kapacity a schopností starších pracovníků, v neposlední řadě na trhu práce založeném na znalostech, zvláště prostřednictvím přístupu ke vzdělání a školení, zavedením pružné pracovní doby včetně např. práce na poloviční úvazek, pokud si to budou pracovníci přát, a větší upozorňování zaměstnavatelů na potenciál starších pracovníků
 • přezkoumání daňových systémů a systémů dávek, aby se tak snížila demotivace a pro starší pracovníky bylo přitažlivější i nadále pracovat

Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Specifické cíle:

 • Zavádění nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zvýšení adresnosti a efektivnosti již existujících nástrojů a jejich rozšíření i na zájemce o zaměstnání a na zaměstnance ohrožené nezaměstnaností a osoby vracející se na trh práce
 • Podpora těsnějších vazeb mezi institucemi trhu práce, sociálními partnery a jejich sdruženími, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, školami, obcemi, krajskými úřady a nestátními neziskovými organizacemi

Rozvíjení schopností pro nový pracovní trh v kontextu celoživotního vzdělávání

4. z tohoto důvodu se členské státy vyzývají, aby zlepšily kvalitu svých vzdělávacích a školících systémů, stejně jako příslušné učební osnovy, včetně poskytování příslušného poradenství v kontextu základního i celoživotního vzdělávání, modernizace a větší efektivity učebních oborů a školení na pracovištích, a podporovaly rozvoj víceúčelových místních školících středisek, aby:

 • mladé lidi vybavily základními dovednostmi důležitými pro trh práce a potřebnými pro účast v celoživotním vzdělávání
 • snížily negramotnost mládeže a dospělých a podstatně snížily počet mladých lidí, kteří brzy odcházejí ze školy. Je třeba věnovat zvláštní pozornost mladým lidem s poruchami učení a chování. V tomto kontextu vypracují členské státy opatření, jejichž cílem bude do r. 2010 snížit na polovinu počet mladých ve věku 18 až 24 let, kteří mají pouze nižší střední vzdělání a dále se nevzdělávají
 • vytvářely podmínky, aby dospělým (včetně těch, kteří mají netypické pracovní smlouvy) usnadnily lepší přístup k celoživotnímu vzdělávání a tím zvýšily podíl dospělé populace v aktivním věku (25 až 64 let) účastnící se v každou danou dobu školení a vzdělávání
 • ulehčily a podpořily mobilitu a celoživotní vzdělávání a věnovaly pozornost takovým faktorům jako je výuka cizích jazyků, lepší uznávání kvalifikace a znalostí a dovedností získaných v rámci vzdělávání, školení a praxe

5. Členské státy se budou snažit zajistit školení v oblasti informatiky pro všechny občany. Členské státy budou zvláště pokračovat ve svém úsilí zajistit, aby všechny školy měly přístup k internetu a multimediálním zdrojům a aby do konce r. 2002 všichni učitelé, kteří to potřebují, byli schopni používat tyto technologie a poskytnout všem žákům širokou digitální gramotnost.

Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Specifické cíle:

 • Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Modernizace školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí
 • Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství
 • Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách.

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Specifické cíle:

 • Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
 • Rozvoj učitelských studijních programů
 • Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách.

Opatření 3.3 Podpora státních struktur a systémů pro zajištění rozvoje lidských zdrojů v oblasti školního vzdělávání

Specifické cíle:

 • Propojování počátečního a dalšího vzdělávání
 • Pilotní ověření fungování systému dvoustupňové tvorby kurikula
 • Zřízení a podpora Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání
 • Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání.

Opatření 3.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Specifické cíle:

 • Vytvořit ucelený systém dalšího profesního vzdělávání a odpovídající regionální infrastrukturu, poskytující další a specializované kvalifikace dospělým občanům s praxí na základě forem, metod a přístupů založených na rozvoji kompetencí v přímé vazbě na potřeby trhu práce a podporovaný z veřejných rozpočtů
 • Vytvořit podmínky pro založení systému ověřování a uznávání kvalifikací, získaných v systému dalšího profesního vzdělávání s využitím akreditačního a certifikačního systému propojeného se systémem certifikace počátečního vzdělávání
 • Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího vzdělávání, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých včetně vybudování institucionální kapacity
 • Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů)
 • Zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího vzdělávání
 • Zlepšit systém dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby zejména malých a středních podniků, a to hlavně v oblasti užívání ICT, jazykové přípravy, technického vzdělání, řízení a marketingu.

Opatření 4.3 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí

Specifické cíle:

 • Budování kapacit regionálních systémů EVVO, založených na existenci regionální sítě environmentálně zaměřených informačních a vzdělávacích středisek
 • Zvyšování povědomí občanů, podniků a institucí o environmentální legislativě ve vztahu k legislativě EU a informování o jejich právech a povinnostech v environmentální oblasti
 • Implementace Místní Agendy 21 (MA21)

Aktivní politika k podpoře vyváženosti na trhu práce a k boji se vznikajícími problémy na nových evropských trzích práce

6. Členské státy zvýší společně se sociálními partnery své úsilí s cílem určit vznikající problémy a zabránit jejich narůstání zvláště těmito prostředky:

 • rozvojem schopností úřadů práce vyhledávat vhodná pracovní místa
 • rozvojem politiky s cílem zabránit nedostatku schopností
 • podporou pracovní a geografické mobility v rámci jednotlivých členských států i v rámci celé EU
 • podporou fungování trhu práce prostřednictvím zlepšení databází pracovních míst a vzdělávacích příležitostí, které by měly být vzájemně propojené na evropské úrovni, využití moderních informačních technologií a již dostupných zkušeností na evropské úrovni.

Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

Specifické cíle:

 • Zvýšení kvalifikační úrovně pracovníků služeb zaměstnanosti a spolupracujících institucí, které zabezpečují služby pro realizaci aktivní politiky zaměstnanosti
 • Vytvoření standardu přístupu a služeb pro jednotlivé skupiny uchazečů o zaměstnání
 • Propojení a zkvalitnění informačních systémů pro jednotný přístup jako podklad pro analýzu vývoje a úspěšnosti poradenských a vzdělávacích opatření.

Opatření 3.3 Podpora státních struktur a systémů pro zajištění rozvoje lidských zdrojů v oblasti školního vzdělávání

Specifický cíl:

 • Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání

Opatření 3.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Specifický cíl:

 • Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího vzdělávání, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých včetně vybudování institucionální kapacity

Boj s diskriminací a podpora sociálního začlenění prostřednictvím přístupu k zaměstnání

7. Každý členský stát:

 • určí všechny formy diskriminace v přístupu k pracovnímu trhu a ke vzdělávání a školení a bude s nimi bojovat
 • vypracuje efektivní preventivní a aktivní opatření k podpoře integrace rizikových nebo znevýhodněných skupin a jednotlivců do pracovního trhu, aby tak zabránil marginalizaci, vzniku "chudých pracujících" a sociálnímu vyloučení
 • zavede příslušná opatření k uspokojení potřeb postižených občanů, etnických menšin a migrujících dělníků týkajících se jejich integrace do pracovního trhu a tam, kde to bude nutné, stanoví své vlastní cíle v této oblasti

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Specifické cíle:

 • Rozvoj specifických integrovaných programů a podpora tvorby nových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené sociální exkluzí
 • Zavádění systému standardů kvality poskytovaných sociálních služeb
 • Zajištění dostupnosti služeb pro skupiny ohrožené sociální exluzí prostřednictvím systému komunitního plánování
 • Podpora subjektů a organizací zabývajících se programy pro společenskou integraci osob sociálně exkludovaných nebo ohrožených sociální exkluzí.

II. ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A TVORBA PRACOVNÍCH MÍST

Usnadnění zakládání a provozování podniků

8. Členské státy budou věnovat zvláštní pozornost podstatnému snížení režijních nákladů a administrativnímu zatížení podniků, zvláště při jejich zakládání a při přijímání dalších pracovníků. Členské státy by při sestavování nových předpisů měly rovněž vyhodnotit jejich potenciální dopad na takovéto administrativní zatížení a režijní náklady pro podniky.

9. Členské státy podpoří rozvoj podnikatelských aktivit následujícími způsoby:

 • posouzením všech možných překážek k zahájení podnikání a zakládání malých podniků s cílem tyto překážky zmenšit, a to zvláště překážek v daňovém systému a systému sociálního zabezpečení
 • podporou vzdělání pro podnikatele a samostatně výdělečně činné osoby, prostřednictvím podpůrných služeb stejně jako školení pro podnikatele a budoucí podnikatele
 • bojem s prací načerno a podporou změny takovéto práce na pravidelné zaměstnání za využití všech příslušných prostředků včetně regulačních opatření, pobídek, daňové reformy a reformy dávek, to vše ve spolupráci se sociálními partnery

 

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Specifický cíl:

 • Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Opatření 4.4 Příprava lidských zdrojů pro cestovní ruch

Specifický cíl:

 • Zlepšení profesní přípravy a vzdělávání pracovníků a podnikatelů v cestovním ruchu.

Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti.

Specifické cíle:

 • Poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům odborné znalosti, kvalifikace a kompetence potřebné pro vyrovnání se s profesními, strukturálními a technologickými změnami
 • Zlepšit pružnost systému vzdělávání na ekonomické, profesní a sociální potřeby
 • Rozšířit pružné formy organizace práce

Opatření 4.2 Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu

Specifické cíle:

 • Zlepšení inovačního podnikání, příprava managementu podniků pro oblast inovačního podnikání, rozvoj a využití invenční a inovační kapacity pracovníků
 • Přizpůsobení kvalifikační úrovně pracovníků podniků požadavkům zaměstnavatele v souvislosti se zaváděním progresivních systémů řízení výrobních procesů, se zavedením high-tech (podle nomenklatury OECD-ISIC), se zavedením sofistikovaných produktů a služeb informačních a komunikačních technologií (ICT), se zaváděním technologií šetrných k životnímu prostřední apod.

Nové příležitosti zaměstnání ve společnosti založené na znalostech a ve službách

10. Členské státy odstraní překážky k poskytování služeb a vypracují rámcové podmínky, aby mohly plně využívat potenciál celého odvětví služeb s cílem vytvářet více lepších pracovních míst. Zvláště je třeba využít potenciál v oblasti informatiky a životního prostředí.

Opatření 4.2 Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu

Specifické cíle:

 • Zlepšení inovačního podnikání, příprava managementu podniků pro oblast inovačního podnikání, rozvoj a využití invenční a inovační kapacity pracovníků
 • Přizpůsobení kvalifikační úrovně pracovníků podniků požadavkům zaměstnavatele v souvislosti se zaváděním progresivních systémů řízení výrobních procesů, se zavedením high-tech (podle nomenklatury OECD-ISIC), se zavedením sofistikovaných produktů a služeb informačních a komunikačních technologií (ICT), se zaváděním technologií šetrných k životnímu prostřední apod.

Opatření 4.3 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí

Specifický cíl:

 • Budování kapacit regionálních systémů EVVO, založených na existenci regionální sítě environmentálně zaměřených informačních a vzdělávacích středisek

Opatření 4.4 Příprava lidských zdrojů pro cestovní ruch

Specifické cíle:

 • Zlepšení profesní přípravy a vzdělávání absolventů škol zaměřených na cestovní ruch
 • Zkvalitnění regionálního marketingu a managementu cestovního ruchu
 • Zlepšení profesní přípravy a vzdělávání odborníků na CR ve veřejné správě.

Regionální a místní aktivity pro zaměstnanost

11. Členské státy:

 • vezmou tam, kde to bude třeba, v úvahu dimenzi regionálního rozvoje ve své celkové politice zaměstnanosti
 • podpoří místní a regionální úřady v rozvoji strategií pro zaměstnanost, aby plně využily příležitosti nabízené vytvářením pracovních míst na místní úrovni a podpořily partnerství za tímto účelem se všemi zainteresovanými činiteli včetně zástupců občanské společnosti
 • podpoří opatření k posílení rozvoje konkurenceschopnosti a schopnosti sociální ekonomiky vytvářet více pracovních míst a posilovat jejich kvalitu, zvláště poskytování zboží a služeb vztahujících se k potřebám, které trh není schopen uspokojit, a prozkoumají veškeré překážky stojící v cestě takovýmto opatřením s cílem tyto překážky snížit
 • posílí úlohu úřadů práce na všech úrovních při vyhledávání místních příležitostí k zaměstnání a při zlepšování fungování místních trhů práce

Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Specifické cíle:

 • Podpora vzniku nových forem zaměstnávání
 • Rozšíření preventivních poradenských a informačních služeb a zvýšení motivačních a aktivizačních opatření subjektů trhu práce jako prevence nezaměstnanosti

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Specifický cíl:

 • Vzdělávání pracovníků systému sociálních služeb s cílem posílení jejich schopnosti poskytovat služby odpovídající standardům kvality.

Opatření 4.3 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí

Specifický cíl:

 • Implementace Místní Agendy 21 (MA21).

Daňové reformy pro zaměstnanost a školení

12. Každý členský stát:

 • stanoví cíl pro postupné snižování celkového daňového zatížení, bude-li to nutné, a vyjde přitom ze své současné úrovně. Tam, kde to bude vhodné, stanoví cíl pro postupné snižování finančního tlaku jak na zaměstnance, tak na nemzdové náklady na zaměstnance, zvláště v případě relativně nekvalifikované pracovní síly pobírající nízké mzdy. Takovéto reformy by měly být provedeny bez ohrožení veřejných financí nebo dlouhodobé udržitelnosti systémů sociálního zabezpečení.
 • nabídne motivaci a odstraní daňové překážky investicím do lidských zdrojů
 • posoudí schůdnost a možnosti využití alternativních zdrojů daňových příjmů, mezi jinými daně z energie a škodlivých emisí, a vezme v úvahu zkušenosti s reformami ekologických daní v několika členských státech
 

III. PODPORA ADAPTABILITY PODNIKŮ A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ

Modernizace organizace práce

13. Sociální partneři se vyzývají k tomu, aby:

 • projednali a na všech příslušných úrovních realizovali dohody o modernizaci organizace práce včetně pružné pracovní doby, s cílem posílit produktivitu a konkurenceschopnost podniků a jejich schopnost přizpůsobovat se průmyslovým změnám, čímž dosáhnou požadované rovnováhy mezi pružností a jistotou a zvýší kvalitu pracovních míst. Témata, o kterých je třeba jednat, mohou např. zahrnovat zavádění nových technologií, nových forem práce a otázky pracovní doby jako je vyjádření pracovní doby jakožto ročního čísla, zkrácení pracovní doby, kratší přesčasy, rozšíření polovičních pracovních úvazků, přístup k možnostem přerušení kariéry a otázky spojené se zabezpečením pracovního místa
 • v kontextu lucemburského procesu předkládali každoročně zprávy o tom, jaké aspekty modernizace organizace práce byly projednány, jak pokročila jejich realizace a jaký je jejich dopad na zaměstnanost a fungování trhu práce.

14. Členské státy podniknou následující kroky, v případě nutnosti ve spolupráci se sociálními partnery nebo na základě dohod sjednaných sociálními partnery:

 • přezkoumají stávající regulační rámec a posoudí návrhy nových opatření a pobídek, aby se ubezpečily, že tato opatření přispějí ke snížení překážek zaměstnanosti, umožní zavedení moderní organizace práce a pomohou pracovnímu trhu přizpůsobit se strukturálním změnám v ekonomice
 • současně vzhledem ke skutečnosti, že formy zaměstnání jsou stále různorodější, posoudí možnost zapracovat do svých zákonů pružnější druhy smluv a zajistí, aby ti, kteří pracují na základě nových pružných smluv, měly nárok na odpovídající zabezpečení a vyšší postavení v zaměstnání odpovídající potřebám podniků a aspiracím pracovníků
 • budou se snažit zajistit na úrovni pracoviště lepší aplikaci stávajících zákonů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti tím, že urychlí a posílí jejich vymáhání, budou poskytovat poradenství podnikům, zvláště malým a středním, aby byly schopné dodržovat zákony, zlepší školení v oblasti pracovních úrazů a chorob z povolání v tradičně rizikových odvětvích

Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti.

Specifické cíle:

 • Poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům odborné znalosti, kvalifikace a kompetence potřebné pro vyrovnání se s profesními, strukturálními a technologickými změnami
 • Zlepšit pružnost systému vzdělávání na ekonomické, profesní a sociální potřeby
 • Rozšířit nabídku a zvýšit dostupnost rekvalifikačních programů
 • Podporovat zachování stávajících pracovních míst a stimulovat tvorbu nových pracovních míst
 • Rozšířit pružné formy organizace práce
 • Rozvíjet aktivity podniků zaměřené na podporu zdraví na pracovišti.

Podpora adaptability v podnicích jako součást celoživotního vzdělávání

15. Sociální partneři na všech příslušných úrovních se vyzývají, aby tam, kde je to vhodné, uzavírali dohody týkající se celoživotního vzdělávání a umožnili tak adaptabilitu a inovaci, zvláště v oblasti informačních a komunikačních technologií. V tomto kontextu by měly být vytvořeny podmínky k tomu, aby každý pracovník dostal možnost dosáhnout do r. 2003 počítačové gramotnosti.

Opatření 3.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Specifický cíl:

 • Zlepšit systém dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby zejména malých a středních podniků, a to hlavně v oblasti užívání ICT, jazykové přípravy, technického vzdělání, řízení a marketingu.

Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti.

Specifický cíl:

 • Poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům odborné znalosti, kvalifikace a kompetence potřebné pro vyrovnání se s profesními, strukturálními a technologickými změnami.

IV. POSILOVÁNÍ POLITIKY STEJNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE

Zohledňování rovnoprávnosti pohlaví ve veškeré politice EU

16. Z tohoto důvodu zaujmou členské státy při zavádění směrnic v rámci všech čtyř pilířů postup zohledňující rovnoprávnost pohlaví:

 • budou rozvíjet a posilovat poradenské systémy s orgány zabývajícími se rovnoprávností obou pohlaví
 • budou aplikovat postupy pro vyhodnocení dopadu pohlaví v rámci každé směrnice
 • vytvoří ukazatele pro měření pokroku v otázce rovnoprávnosti pohlaví ve vztahu ke každé směrnici

Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

Specifický cíl:

 • Odstranění překážek, které brání ženám v účasti na trhu práce.

Vyrovnání se s rozdíly z hlediska pohlaví

17. Členské státy podniknou následující kroky, v případě nutnosti ve spolupráci se sociálními partnery:

 • posílí své úsilí snižovat rozdíl v míře nezaměstnanosti mužů a žen tím, že budou aktivně podporovat vyšší zaměstnanost žen a zváží stanovení svých národních cílů v souladu s cíli stanovenými v závěrech zasedání Evropské rady v Lisabonu
 • podniknou kroky k zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů ve všech odvětvích a povoláních a na všech úrovních
 • zahájí pozitivní kroky na podporu stejné mzdy za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a snížení rozdílů v příjmech mezi ženami a muži, kroky k odstranění rozdílů ve výši mezd u obou pohlaví je třeba podniknout jak ve veřejném, tak soukromém sektoru, dále je třeba se vypořádat s dopady daných opatření na rozdíly ve výši mezd u obou pohlaví
 • zváží větší využívání opatření k podpoře žen s cílem snížit rozdíly dané pohlavím

Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

Specifické cíle:

 • Podpora vzdělávání žen umožňujících jim uplatnění v netradičních zaměstnáních
 • Podpora žen zahajujících samostatně výdělečnou činnost
 • Rozvoj distančních forem vzdělávání a rozšíření přístupu žen k jejich využívání
 • Rozšíření přístupu žen k informačním technologiím
 • Zvýšení účasti žen na vzdělávání organizovaném zaměstnavateli.

Sladění práce a rodinného života

18. podniknou členské státy a sociální partneři následující kroky:

 • navrhnou, zavedou a budou podporovat rodinnou politiku včetně dostupné a vysoce kvalitní péče o děti a jiné závislé osoby stejně jako rodičovskou dovolenou a podobné možnosti uvolnění z práce
 • v souladu se situací ve své zemi zváží stanovení cílů své země z hlediska zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a jiné závislé osoby
 • budou věnovat zvláštní pozornost ženám a mužům, kteří zvažují návrat do placeného zaměstnání po absenci, a za tímto účelem posoudí prostředky k postupnému odstranění překážek pro takovýto návrat do zaměstnání.

Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

Specifické cíle:

 • Vývoj a tvorba aktivit odstraňujících diskriminaci žen na trhu práce
 • Podpora vzniku nových forem zaměstnání a vytváření podmínek maximální účasti žen na trhu práce.