2.1.7 Monitorovací indikátory

10.03.2009:

V souladu s článkem 36 Nařízení Rady (ES)1260/1999 byl navržen systém pro měření plnění celkových cílů OP RLZ. Systém je vytvořen na principu stanovení měřitelných ukazatelů, které umožňují monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost vzhledem ke stanoveným cílům. Indikátory byly stanoveny na úrovni celého programu, pro jednotlivé priority, pro jednotlivá opatření .

Postup při stanovení monitorovacích indikátorů pro OP RLZ byl založen na partnerském přístupu a konzultacích se zúčastněnými ministerstvy a partnery. Konzultace probíhaly i v rámci Pracovní skupiny pro hodnocení, kdy byly diskutovány otázky výběru relevantních ukazatelů s ohledem na jejich výstižnost a měřitelnost.

Struktura monitorovacích indikátorů

 Indikátory na úrovni programu, priorit a opatření zahrnují v souladu s požadavky a metodickými pokyny Evropské komise ukazatele čtyř typů, tj. ukazatele vstupů, výstupů, výsledků a dopadů.

Ukazatele vstupů: se vztahují k rozpočtu přidělenému každé úrovni pomoci. Finanční prostředky budou sledovány v rozlišení na prostředky národní (z toho soukromé) a prostředky z ESF.

Ukazatelé výstupů: postihují počty osob, institucí a projektů, které byly podpořeny programem. Ukazatele výstupů jsou definovány tak, aby umožnily agregaci v rámci společného jádra ukazatelů z úrovně opatření na úroveň priorit a programu (viz dále).

Ukazatele výsledků: postihují okamžité pozitivní efekty podpory. Ukazatele jsou vyjádřeny v podobě počtů úspěšně vyškolených osob, nově vytvořených produktů (vzdělávacích, poradenských programů, atd.). Jsou sledovány i hrubé efekty individuální podpory v podobě počtu osob, u kterých poskytnutá podpora bezprostředně splnila svůj účel, čímž se rozumí zařazení do zaměstnání, sebezaměstnání, udržení zaměstnání, pokračování ve vzdělávání a výcviku.

Ukazatele dopadů: se vztahují k následkům programu a mají prokázat udržitelnost a míru čistých efektů pomoci. Udržitelnost efektů je s ohledem na krátké programové období sledována 6 měsíců po ukončení pomoci. Míra čistých efektů na jednotlivé cílové skupiny bude získávána na základě sledovacích studií či aproximována na základě specifických přepočtů Výběrových šetření pracovních sil.

Společné jádro ukazatelů (core indicators)

Jako společné jádro ukazatelů byl stanoven určitý minimální počet ukazatelů charakteru výstupů, u kterých je zajištěna jednotná metodika, definice měření a sčitatelnost z úrovně opatření až na úroveň programu. Tyto ukazatele byly stanoveny tak, aby umožnily podrobněji charakterizovat podpořené osoby, instituce a projekty.

Osoby jsou členěny tak, aby bylo možno odlišit klienty služeb od poskytovatelů služeb, kteří mohou rovněž získat podporu v rámci daného opatření. Všechny osoby (klienti i poskytovatelé) jsou sledovány podle pohlaví (celkem, z toho ženy). Osoby - klienti služeb jsou pak dále členěni tak, aby bylo možno vyhodnotit zaměření programu z hlediska podpory rovnosti přístupu na trh práce. Z tohoto důvodu jsou sledovány skupiny osob: zaměstnaní, osoby zdravotně postižené, dlouhodobě nezaměstnaní, nízkokvalifikovaní, mládež do 25 let, starší osoby nad 50 let.

V rámci podpořených institucí jsou samostatně sledovány malé a střední podniky, vzdělávací instituce a instituce poskytující služby klientům v rámci programu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že indikátory rozlišují mezi přímou podporou jednotlivců a institucí a nepřímou podporou, která je poskytována v rámci opatření zaměřených na zkvalitnění systémů. Ukazatele monitorující podpořené poskytovatele služeb (jednotlivce i instituce) v rámci systémových opatření považujeme v současné fázi za důležité, neboť umožňují pohled na rozvoj kapacity sektoru příslušných služeb a tím i budoucí absorpční schopnost a zvýšení efektivnosti budoucích programů napojených na ESF.

Součástí společného jádra ukazatelů (core indicators)jsou také ukazatele, které umožňují pohled na plnění horizontálních témat. Pro sledování aspektů rozvoje informační společnosti je zařazen ukazatel počtu účastníků kurzů obsahujících složku informačních technologií. Pro sledování aspektů životního prostředí je zařazen ukazatel počtu vytvořených a realizovaných kurzů obsahujících komponentu životního prostředí. Pro sledování rovných příležitostí jsou v rámci všech indikátorů týkajících se osob, včetně údajů za specifické skupiny obyvatelstva, důsledně uváděny i počty žen.

Zdroj dat a periodicita sběru ukazatelů

Data jsou získávána způsobem, který je adekvátní charakteru ukazatelů. Ukazatele vstupů, výstupů a výsledků jsou naplňovány daty získávanými z formulářů o zahájení a ukončení projektů a z pravidelných hlášení zprostředkujících orgánů/konečných příjemců. Ukazatele dopadů vyžadují hlubší šetření a budou proto naplňovány daty získanými ze sledovacích studií a specifických šetření. Ukazatele globálních dopadů na úrovni programu, které odpovídají jednotlivým specifickým cílům programu, jsou zjišťovány na základě dat běžné statistické evidence.

Periodicita sběru ukazatelů bude respektovat jak potřeby sledování, tak možnosti získat v průběhu krátkého programu relevantní data. Sběr indikátorů vstupu (finanční data) a indikátorů výstupů bude probíhat pololetně, protože zde bude docházet k nejrychlejší obměně dat. Indikátory výsledků budou sbírány ročně. Indikátory dopadů jsou většinou závislé na údajích ze sledovacích studií. Proto budou tyto indikátory vzhledem ke krátkému období programu a s ohledem na potřebu zajistit údaje pro závěrečné hodnocení, zjišťovány koncem roku 2005 (viz kapitola 4.3.3 Hodnocení programu).

 

Údaje budou shromažďovány v centrální databázi (viz kap. 4.3). Řídící orgán zajistí, aby z databáze byly získávány informace v libovolných časových průřezech a ve flexibilních sestavách podle zvolených monitorovacích aspektů.

Kvantifikace cílů

Strukturu monitorovacích indikátorů sledují i kvantifikace cílů, které byly provedeny na úrovni opatření, priorit a programu (viz dále kvantifikace cílů uvedené v podobě tabulek v kapitole 2.2). Kvantifikované cíle však nepokrývají celou strukturu zvolených indikátorů pro monitoring. Jsou kvantifikovány pouze některé z ukazatelů typu výstupů a výsledků. Důvodem je skutečnost, že zpracovatelé programu při kvantifikaci nemohli využít zkušeností z dříve uskutečněných programů typu ESF. Je třeba vzít rovněž v úvahu, že některá navrhovaná opatření Operačního programu jsou nově zaváděna, či nejsou statisticky podchycena. Bylo nutno provádět expertní odhady cílových hodnot, přičemž tyto odhady se jen zčásti mohly opřít o dílčí kalkulace odvozené z programů aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělávacích programů či opatření obdobného typu. Kalkulace byly prováděny pro jednotlivá opatření. Podrobnější objasnění předpokladů a kalkulací, na jejichž základě jsou odhady cílových hodnot učiněny, obsahuje programový dodatek.

Kvantifikace na úrovni programu jsou odvozeny od globálního cíle a cílů specifických definovaných operačním programem. Jsou rozděleny na indikátory vstupu a výstupu, které jsou součtem těchto ukazatelů na úrovni priorit, a na ukazatele globálních dopadů majících makroekonomický charakter. Globální dopady budou vykazovány v hodnotách charakterizujících počáteční (výchozí) stav a skutečnost v konečném roce programu 2006. Změna hodnoty těchto ukazatelů bude dokumentovat úspěšnost naplnění definovaných cílů programu, i když posun jejich hodnot nebude ovlivněn pouze programem, ale i celou řadou dalších podmínek.


Monitorovací indikátory pro operační program Rozvoj lidských zdrojů

Ukazatel

Název

Vstupy

Celkový rozpočet na program

 

Výše proplacených prostředků na program

Výstupy

Počet podpořených osob - klientů služeb

 • z toho ženy
 • z toho vymezené skupiny

Počet podpořených osob - poskytující služby a podporující poskytování služeb

 • z toho ženy

Počet účastníků kurzů - klientů služeb

 • z toho ženy
 • z toho účastníci dlouhodobých kurzů

Počet podpořených institucí

 • z toho vymezené skupiny

Počet podpořených projektů

Počet podpořených pracovních míst

Počet účastníků kurzů s komponentou informačních technologií

Počet realizovaných kurzů s komponentou životního prostředí

Výsledky

Počet nově vytvořených produktů

Počet vyškolených osob poskytujících služby v rámci programu

Počet úspěšných absolventů kurzů - klientů služeb

 • z toho žen

Počet osob - klientů služeb, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel

Dopady

Míra nezaměstnanosti

 • z toho specifická míra nezaměstnanosti žen

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných

 • z toho specifický podíl žen

Míra účasti na počátečním vzdělávání

 • z toho specifická míra účasti žen

Míra účasti na dalším vzdělávání

 • z toho specifická míra účasti žen

Podíl podnikajících osob na zaměstnanosti

 • z toho specifický podíl žen

Podíl malých a středních podniků na zaměstnanosti

Skupiny osob:

Zaměstnaní a sebezaměstnaní

Dlouhodobě nezaměstnané osoby

Mladé osoby - do 25 let

Starší osoby - nad 50 let

Osoby se změněnou pracovní schopností

Nízkokvalifikované osoby s nejvyšším ukončeným vzděláním základním

Skupiny institucí:

Podniky (zaměstnavatelé)

Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců

Vzdělávací instituce

Instituce poskytující služby zaměstnanosti a sociální služby a činnosti podporující poskytování služeb

Nestátní neziskové organizace


Monitorovací indikátory pro prioritu 1 - Aktivní politika zaměstnanosti

Typ

Název

Vstupy

Celkový rozpočet na prioritu 1

Výše proplacených prostředků

Výstupy

Počet podpořených osob - klientů služeb

 • z toho ženy
 • z toho vymezené skupiny

Počet účastníků kurzů - klientů služeb

 • z toho ženy
 • z toho účastníci dlouhodobých kurzů

Počet podpořených osob - poskytující služby a podporující poskytování služeb

 • z toho ženy

Počet účastníků kurzů s komponentou informačních technologií

Počet realizovaných kurzů s komponentou životního prostředí

Počet podpořených projektů

Počet podpořených institucí

Počet podpořených pracovních míst

Výsledky

Počet úspěšných absolventů kurzů - klientů služeb

 • z toho ženy

Počet vyškolených osob - poskytovatelů služeb

 • z toho ženy

Počet osob - klientů služeb, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel

 • z toho ženy
 • z toho vymezené skupiny

Dopady

Čisté dopady na zaměstnanost a rozvíjení kvalifikace podpořených

 • mladých osob, z toho ženy
 • starších osob, z toho ženy

Udržitelnost pozitivních výsledků podpory osob

 • z toho ženy
 • z toho vymezené skupiny

Počet podpořených pracovních míst, která se udržela po 6 měsících od ukončení podpory

Zvýšení odborné úrovně služeb zajišťovaných službami zaměstnanosti a spolupracujícími institucemi

Skupiny osob:

Zaměstnaní a sebezaměstnaní

Dlouhodobě nezaměstnané osoby

Mladé osoby - do 25 let

Starší osoby - nad 50 let

Osoby se změněnou pracovní schopností

Nízkokvalifikované osoby - osoby s nejvyšším ukončeným vzděláním základním


Monitorovací indikátory pro prioritu 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí

Typ

Název

Vstupy

Celkový rozpočet na prioritu 2

Výše proplacených prostředků

Výstupy

Počet podpořených osob - klientů služeb

 • z toho ženy,
 • z toho vymezené skupiny

Počet podpořených osob - poskytující služby a podporující poskytování služeb

 • z toho ženy

Počet účastníků kurzů s komponentou informačních technologií

Počet realizovaných kurzů s komponentou životního prostředí

Počet podpořených projektů

Počet podpořených institucí

 • z toho vymezené skupiny

Počet podpořených pracovních míst

Výsledky

Počet úspěšných absolventů kurzů -klientů služeb

 • z toho ženy

Počet osob - klientů služeb, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel

 • z toho ženy
 • z toho vymezené skupiny

Počet proškolených pracovníků poskytovatelů služeb

 • z toho ženy

Počet nově vytvořených programů zaměřených na společenskou integraci osob sociálně exkludovaných nebo ohrožených sociální exkluzí

Dopady

Integrace osob ohrožených sociální exkluzí 6 měsíců po ukončení pomoci

Snížení horizontální a vertikální diskriminace žen

Skupiny osob:

Dlouhodobě nezaměstnané osoby

Mladé osoby - do 25 let

Starší osoby - nad 50 let

Osoby se změněnou pracovní schopností

Nízkokvalifikované osoby - osoby s nejvyšším ukončeným vzděláním základním

Příjemci doprovodných opatření

Osoby ohrožené sociální exkluzí

Skupiny institucí:

Vzdělávací instituce

Instituce poskytující služby zaměstnanosti a činnosti podporující poskytování služeb

Poskytovatelé sociálních služeb pro cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí

Nestátní neziskové organizace

Kraje, obce, svazky obcí


Monitorovací indikátory pro prioritu 3 - Rozvoj celoživotního učení

Typ

Název

Vstupy

Celkový rozpočet na prioritu 3

Výše proplacených prostředků

Výstupy

Počet podpořených osob - poskytující služby a podporující poskytování služeb

 • z toho ženy
 • z toho vymezené skupiny

Počet podpořených osob - klientů služeb ( osoby se zdravotním postižením)

 • z toho ženy

Počet podpořených institucí

 • z toho vymezené skupiny

Počet podpořených projektů

Výsledky

Počet nově vytvořených/ inovovaných/ certifikovaných programů

 • z toho vymezené skupiny

Počet institucí poskytujících další vzdělávání, které získaly certifikát

Počet vytvořených partnerství škola-podnik

Počet vytvořených center dalšího vzdělávání

Počet vytvořených součástí systémů v oblasti vzdělávání

Dopady

Počet studujících v nově vytvořených/ inovovaných vzdělávacích programech počátečního vzdělávání

Počet studujících v nově vytvořených/ inovovaných programech dalšího vzdělávání

Počet klientů nově vytvořených poradenských programů

Počet systémů vytvořených s podporou fungujících po 6 měsících po jejím ukončení

Počet vytvořených partnerství škola - podnik fungujících po 6 měsících po ukončení podpory

Skupiny osob:

Vzdělavatelé a poradci

Vědečtí a výzkumní pracovníci

Skupiny institucí:

Instituce počátečního vzdělávání

Instituce dalšího vzdělávání

Orgány veřejné správy

Typy programů:

Programy počátečního vzdělávání

Programy dalšího vzdělávání

Programy obsahující komponentu životní prostředí

Programy zaměřené na poradenství v oblasti vzdělávání, uplatnění na trhu práce, profesní kariéry


Monitorovací indikátory pro prioritu 4 - Adaptabilita a podnikání

Typ

Název

Vstupy

Celkový rozpočet na prioritu 4

Výše proplacených prostředků

Výstupy

Počet podpořených osob - klientů služeb

 • z toho ženy
 • z toho vymezené skupiny

Počet podpořených osob - poskytující služby a podporující poskytování služeb

 • z toho ženy

Počet účastníků kurzů

 • z toho ženy
 • z toho vymezené skupiny

Počet podpořených pracovních míst

Počet podpořených institucí

 • z toho vymezené skupiny institucí

Počet podpořených projektů

Počet realizovaných kurzů

 • z toho dlouhodobých kurzů
 • z toho s komponentou ŽP

Počet účastníků kurzů s komponentou informačních technologií

Výsledky

Počet institucí, které zavedly nově vytvořené/ inovované programy řízení lidských zdrojů

Počet úspěšných absolventů kurzů

 • z toho žen

Podíl zaměstnanců, kteří si zvýšili/ rozšířili kvalifikaci v rámci vzdělávání zabezpečovaného zaměstnavatelem na celkovém počtu zaměstnanců

Počet osob, které se sebezaměstnaly po skončení pomoci

Počet proškolených pracovníků veřejné správy a nestátních neziskových organizací

Počet nově vytvořených kurzů obsahujících komponentu ŽP

Počet MSP, které zabezpečují vzdělávání svých zaměstnanců

Dopady

Počet osob, které jsou sebezaměstnané po 6 měsících od ukončení podpory

Počet pracovníků v nových formách pracovního poměru

Počet osob, které si v důsledku absolvování kurzu udržely zaměstnání nebo si zlepšily své postavení v zaměstnání po 6 měsících od ukončení podpory

Skupiny osob pro podpořené osoby:

Zaměstnaní

Sebezaměstnaní

Mladé osoby do 25 let

Starší osoby nad 50 let

Skupiny osob pro účastníky kurzů:

Zaměstnanci a dobrovolní pracovníci

Zaměstnavatelé a manažeři (s výjimkou manažerů zabývajících se z jakéhokoli aspektu řízením lidských zdrojů)

Manažeři lidských zdrojů

Skupiny institucí:

Podniky (zaměstnavatelé)

Malé a střední podniky do 250 osob

Nestátní neziskové organizace

Veřejné instituce mimo NNO a škol

Školy

Orgány veřejné správy