2.2.1 Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění Implementace Priority 1 přispěje k naplnění zejména směrnic č. 1 a 2 v NAPZ 2002 v rámci Pilíře 1 - Zaměstnatelnost. Aktivní politika zaměstnanosti podporuje zvyšování zaměstnatelnosti pracovní síly upřednostňováním aktivních preventivních opatření před poskytováním sociálních dávek, které příjemce bez uplatnění aktivizačních impulsů v řadě případů udržují v pasivitě.

Nejlepším způsobem prevence nezaměstnanosti je podpora rozvoje individuálních schopností, znalostí a motivace k práci nebo ke vzdělávání.

V kapitole 1 jsou popsány problémy a trendy na trhu práce a situace služeb zaměstnanosti v ČR. V této kapitole uvádíme shrnutí hlavních problémů jejichž řešení musí být předmětem aktivních zásahů na trhu práce. Prostředky OP RLZ budou použity zejména na zvýšení rozsahu a účinnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a na modernizaci a zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti.

Shrnutí hlavních problémů a trendů:
 

 • Nezaměstnanost vykazuje podobné znaky jako v členských zemích EU
 • Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR je vyšší než průměr EU
 • Pohyby osob do i z evidence nezaměstnaných se zvyšují a jsou vyšší než v ostatních zemích střední a východní Evropy
 • Roste podíl dlouhodobě nezaměstnaných
 • Očekává se další mírný růst míry nezaměstnanosti i podílu dlouhodobé nezaměstnanosti
 • Dojde k masivnímu uvolňování pracovníků zejména v regionech, kde ještě nebyla dokončena restrukturalizace či privatizace tradičních výrobních odvětví (zejm. ocelářství, hnědouhelné hornictví, energetika)
 • Roste podíl nezaměstnaných mladých lidí
 • Účinnost tradičních nástrojů a přístupů aktivní politiky zaměstnanosti MPSV a úřadů práce je nedostatečná

Při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti bude zachována stávající úroveň volnosti v rozhodování úřadů práce podle místních podmínek trhu práce. Dosažení cílů politiky zaměstnanosti stanovených v NAPZ 2002 však vyžaduje zvýšenou úroveň koordinace této politiky jak v národním, tak krajském měřítku. Cílem opatření navrhovaných v rámci Priority 1 je zejména zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení nezaměstnanosti u osob ohrožených nezaměstnaností. Zásadním principem je orientace na jednotlivce a výběr takových nástrojů, které nejlépe podpoří jeho reintegraci na trhu práce. Důraz je kladen na preventivní opatření, která musí být uplatňována vůči osobám ohroženým nezaměstnaností či se vracejím na trh práce.

Priorita 1 se zaměří i na kvalitu poskytovaných služeb v rámci úřadu práce a na spolupráci s externími dodavateli služeb. Pracovníci služeb zaměstnanosti získají nové praktické i teoretické zkušeností intenzivním školením, aby se v nejbližším období mohli vyrovnat s novými náročnými úkoly vyplývajícími z Evropské strategie zaměstnanosti, která svým zaměřením na individuální přístup ke klientovi a jeho aktivizaci formuluje nové pojetí přístupů v aktivní politice zaměstnanosti.

OP RLZ usiluje o dosažení komplexního a partnerského přístupu, podporujícího vedle služeb zaměstnanosti zapojení zaměstnavatelů, odborů, regionálních a místních úřadů, nestátních neziskových organizací a dalších partnerů při realizaci aktivit tak, aby se zlepšila situace nezaměstnaných a došlo ke zmírnění napětí na místních trzích práce problémových regionů. Služby zaměstnanosti, representované Správou služeb zaměstnanosti MPSV a sítí 77 okresních úřadů práce, institucionálně vznikly v roce 1990.

Ve srovnání se členskými státy Evropské unie mají orgány zaměstnanosti ve své územní působnosti mnohem širší působnost, v rámci které zabezpečují zejména:
 

 • zprostředkování vhodného zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání;
 • poradenské služby k zaměstnání, k volbě povolání a k odborné výchově v souladu s potřebami regionálního rozvoje;
 • aplikaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, rekvalifikace, odborná praxe absolventů a kvalifikace mladistvých, chráněné dílny a pracoviště, podpora podnikání);
 • evidenci volných pracovních míst, evidenci uchazečů o zaměstnání a evidenci pracovních povolení pro cizince;
 • platby hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti;
 • výkon kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti, včetně ukládání pokut;
 • spolupráci se sociálními partnery, územními státními a samosprávnými orgány, vzdělávacími zařízeními a školami v oblasti zaměstnanosti a dalšího profesního vzdělávání;
 • ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Správa služeb zaměstnanosti je součástí Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto uspořádání vyhovovalo v první polovině 90. let, kdy nezaměstnanost byla na nízké úrovni a prioritou bylo zavést systém pro jednoduché zprostředkování práce a vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Současná situace na trhu práce je v mnohém odlišná, a to hlavně v :
 

 • mnohem vyšší míře nezaměstnanosti (a zejména dlouhodobé nezaměstnanosti);
 • proces přistupování k Evropské unii vyžaduje, aby MPSV věnovalo mnohem více pozornosti vývoji a vyhodnocení politiky trhu práce;
 • zvyšují se požadavky na efektivní poskytování veřejných financí a sílí tlak na získání měřitelných a hodnotitelných výstupů z veřejných programů.


Počet pracovníků úřadů práce se v posledních letech při rozšiřování agendy a trvalém růstu nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti v podstatě nezvyšoval. Z tohoto počtu pracovníků sice většina pracuje v přímém styku s klienty, nicméně personální kapacita úřadů práce je limitujícím faktorem při rozšiřování aktivních opatření založených na individuálním přístupu ke klientům.

Opatření v rámci Priority 1 se proto zaměří i na vzdělávání pracovníků služeb zaměstnanosti, zejména na specializované vzdělávání pro práci s klienty vyžadujícími individuální přístup. Kapacita veřejných služeb zaměstnanosti bude posilována formou podpory a rozvoje spolupráce s externími poskytovateli služeb, včetně jejich vyškolení. Ke zvýšení účinnosti zejména poradenských, zprostředkovatelských a vzdělávacích činností bude podporován rozvoj systému analýz, předvídání a monitorování vývoje na trhu práce. Předpokládá se, že Priorita 1 absorbuje zhruba 29 % z celkového objemu finančních prostředků alokovaných na OP RLZ.

V rámci této priority budou prováděna dvě opatření:

Opatření 1.1: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Opatření 1.2: Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

 

Priorita 1
Aktivní politika zaměstnanosti - kvantifikace cílů
Typ Název Cílové hodnoty - kvantifikace
Vstupy Celkový rozpočet na prioritu 1 104,090 mil. EUR
Výstupy Počet podpořených osob - klientů služeb
 • z toho ženy 51 700
Počet účastníků kurzů - klientů služeb
 • z toho ženy 47 050
Počet podpořených osob - poskytující služby a podporující poskytování služeb
 • z toho ženy 9 070
Počet účastníků kurzů s komponentou informačních technologií 1 650
Počet realizovaných kurzů s komponentou životního prostředí 150
Počet podpořených pracovních míst 6 000
Výsledky Podíl úspěšných absolventů kurzů - klientů služeb na celkovém počtu účastníků kurzů-klientů služeb
 • z toho ženy 70%
Počet vyškolených osob -poskytovatelů služeb
 • z toho ženy 6 700