Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění:

Úřady práce byly do poloviny 90. let relativně dobře vybaveny. Zavedená síť místních úřadů práce disponovala kvalifikovaným personálem schopným nabízet kvalitní služby v rámci stávajících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Situace se postupně změnila od druhé poloviny 90. let, kdy se začínají projevovat limitující faktory při rozšiřování proaktivních preventivních opatření na trhu práce a to zejména z následujících důvodů:

 • Zavádění pilotních opatření evropské strategie zaměstnanosti v NAPZ 2001-2002 poukázalo na nezbytnost další teoretické a praktické přípravy pracovníků služeb zaměstnanosti, především pro (1) jednotný přístup pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování individuálních akčních plánů a (2) individuální přístup ke klientům úřadů práce, tj. uchazečů a zájemců o zaměstnání, zaměstnavatelů a vzdělavatelů.
 • Stabilizace podnikatelské sféry a rozvoj regionů v transformovaných nových ekonomických odvětvích vyvolal potřebu orientace pracovníků služeb zaměstnanosti na tvorbu vzdělávacích programů šitých na míru, tj. pro potřeby zaměstnavatelů v regionu a na vyšší míru spolupráce se zaměstnavatelskými subjekty na trhu práce.
 • Růst skupin obtížně umístitelných na trhu práce spojený s dlouhodobou nezaměstnaností a dalšími handicapy (zdravotní, věkové, etnické apod.) a potřeba jejich reintegrace na trhu práce vyvolává nutnost (1) rozvoje doškolovacích programů pro pracovníky služeb zaměstnanosti k zabezpečení speciálních poradenských služeb (bilanční diagnostika, pracovní diagnostika) a (2) realizace modulového tréninkového kurzu k přípravě a realizaci projektů pro marginalizující se skupiny na trhu práce
 • Rozvoj preventivních opatření, rozšíření a prohloubení současných nástrojů a zejména efektivnější využívání informačních technologií, které vyžadují přípravu pracovníků v aplikaci preventivních opatření a cíleného zaměření nástrojů APZ a realizaci školicích programů pro tvorbu, zabezpečení a zvyšování interních i externích informačních systémů pro potřeby veřejnosti i služeb zaměstnanosti.
 • Relativní oslabení personální kapacity útvarů zabezpečujících aktivní politiku zaměstnanosti v rámci služeb zaměstnanosti:
  • snižování podílu pracovníků přímého styku s klienty (zprostředkování, poradenství a rekvalifikace, trh práce) k celkovému počtu zaměstnanců služeb zaměstnanosti;
  • odchody zkušených pracovníků přímého styku s klientem spojené s rozvojem firemních a soukromých poradenských a psychologických služeb

Pracovníci služeb zaměstnanosti realizují, nebo budou v nejbližší době realizovat a spolupracovat na řadě programů a projektů spolufinancovaných EU. V současné době to jsou projekty programu Leonardo da Vinci, Sokrates, Equal, Consensus a Phare 2000. V nejbližším období se budou služby zaměstnanosti podílet na implementaci opatření Národního akčního plánu zaměstnanosti, Národního programu boje přípravy na stárnutí na období let 2003-2007, Národního akčního plánu boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Zvýšení rozsahu činností při práci s některými marginálními skupinami včetně jejich samostatného sledování (v jednotlivých programech nejsou indikátory hodnocení totožné), klade vyšší nároky na odbornost a kvalifikaci, ale i všeobecný rozhled na pracovníky zejména útvarů poradenství, rekvalifikace a trhu práce.

Současně pracovníci služeb zaměstnanosti musí navíc umět připravit své klienty (uchazeče a zájemce o zaměstnání a zaměstnavatele) na takovou úroveň, aby se mohli zapojit do běžných poradenských, rekvalifikačních a zaměstnaneckých programů služeb zaměstnanosti. V těchto oblastech spolupracují útvary přímého styku služeb zaměstnanosti s řadou spolupracujících organizací sociálního, zdravotnického, vzdělávacího a nadačního charakteru veřejného nebo soukromého sektoru, bez jejichž úzké spolupráce a provázanosti celých programů by nedosahovala jednotlivá opatření takové účinnosti. Nezbytnost komplexní přípravy a integrovaného přístupu ke klientům s cílem dosáhnout jejich společenského a pracovního začlenění se stává multiplikačním faktorem celého procesu.

Pracovníci služeb zaměstnanosti se nemohou, bez získání nových praktických i teoretických zkušeností intenzivním školením, v nejbližším období vyrovnat s novými náročnými úkoly vyplývajícími z implementace Evropské strategie zaměstnanosti, která svým zaměřením na individuální přístup ke klientovi a jeho aktivizaci formuluje nové pojetí přístupů v aktivní politice zaměstnanosti.

Pro propojenost a komplexnost služeb zaměstnanosti musí její pracovníci a pracovníci spolupracujících organizací zvýšit úroveň odborné přípravy pro práci s jednotlivými skupinami uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Realizace těchto činností v rámci opatření 1.2 OP RLZ přispěje k modernizaci a zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti.

Globální cíl:

 • Zvýšení komplexnosti a kvality služeb poskytovaných pracovníky služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací

Specifické cíle:

 • Zvýšení kvalifikační úrovně pracovníků služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací, které zabezpečují služby pro realizaci aktivní politiky zaměstnanosti
 • Vytvoření standardu přístupu a služeb pro jednotlivé skupiny uchazečů o zaměstnání
 • Rozvoj preventivních a proaktivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zajištění jejich dostupnosti cílovým skupinám
 • Změna přístupu ke klientovi s důrazem na jeho vlastní aktivizaci prostřednictvím individuálního přístupu
 • Propojení a zkvalitnění informačních systémů pro jednotný přístup jako podklad pro analýzu vývoje a úspěšnosti poradenských a vzdělávacích opatření

Cílové skupiny příjemců pomoci zahrnují zejména pracovníky služeb zaměstnanosti, pracovníky spolupracujících organizací veřejného, soukromého a nestátního neziskového sektoru, zejména z oblasti poradenské, vzdělávací a sociální sféry.

Činnosti pro cílové skupiny zahrnou zejména tvorbu a realizaci specifických vzdělávacích programů ke zvýšení profesní vybavenosti pro práci s ohroženými skupinami a pro zavádění standardů přístupů a služeb; rozvoj informačních a monitorovacích systémů.

Podrobný seznam cílových skupin, činností a partnerů pro realizaci projektů je uveden v Dodatku OP RLZ. Opatření 1.2 obdrží zhruba 6,2 % z celkové alokace finančních prostředků na prioritu 1. Implementačním orgánem pro toto opatření bude Správa služeb zaměstnanosti MPSV.