Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění

V rámci tohoto opatření budou realizovány aktivity v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociálních služeb.

 V oblasti zaměstnanosti se toto opatření zaměří na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména změněnou pracovní schopností, nízkou úrovní kvalifikace a vyšší věkovou kategorií. Klíčové znevýhodněné skupiny zahrnují absolventy škol a mladistvé, občany se zdravotním postižením, občany nad 50 let věku, občany bez kvalifikace nebo nízkou úrovní kvalifikace a občany s malými dětmi. Nejvíce ohroženy jsou skupiny osob, u kterých dochází ke kumulaci různých znevýhodnění. Zvláštní pozornost zasluhují i marginalizující se skupiny, které nedosáhly sociálního začlenění v přirozeném prostředí jako předpokladu plnohodnotné sociální a pracovní integrace do společnosti.

Mezi nejproblémovější skupiny na trhu práce patří i příslušníci romské komunity. Jejich situaci ovlivňují otevřené i skryté projevy xenofobie a etnické diskriminace ze strany majoritních příslušníků společnosti, ale zejména nízká nebo žádná kvalifikace, odlišné sociálně-kulturní prostředí, které nepreferuje vztah k práci a ke vzdělání.

Úřady práce zabezpečují motivační, poradenské a rekvalifikační aktivity pro matky, které se vracejí na trh práce z mateřské dovolené. V souvislosti se zvýšením aktivních opatření je této skupině obtížně umístitelných uchazečů věnována zvýšená pozornost. Opatření se zaměří i na pomoc občanům se zdravotním postižením ohrožených rizikem narušení jejich psycho-somatického potenciálu snižujícího jejich uplatnění na trhu práce. Cílem je dosáhnout integrovaného přístupu k řešení problémů této znevýhodněné skupiny.

 V oblasti sociálních služeb budou v rámci tohoto opatření realizovány tři okruhy aktivit. První okruh zahrnuje systémové aktivity, které si kladou za cíl podpořit budování sociální infrastruktury systému služeb. To znamená, že je třeba podpořit jakost sociální infrastruktury zavedením systému celorepublikových standardů kvality sociálních služeb a současně je nezbytné účinně regulovat kapacitu sociální infrastruktury zavedením systému komunitního plánování.

Druhý okruh aktivit je zaměřen na samotné poskytovatele sociálních služeb s cílem obnovit a rozvíjet klíčové dovednosti, znalosti a schopnosti jejich pracovníků. Realizací inovativních vzdělávacích programů bude posílena jejich schopnost poskytovat služby odpovídající standardům kvality.

V třetím okruhu, který je zaměřen na cílové skupiny jednotlivců, budou podporovány výhradně takové aktivity, které jsou prováděny v národním měřítku a které se zaměří na vybrané cílové skupiny u nichž riziko sociálního vyloučení nemá jen regionální charakter, ale dopadá na celou společnost v podobě negativních externalit. Jedná se kupříkladu o imigranty, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší apod.

Pro potřebu budování kapacit nestátních neziskových organizací bude využito mechanismu Globálního grantu podle článku 27 Nařízení Rady (ES) 1260/1999. Předmětem pomoci budou nestátní neziskové organizace, které poskytují služby k integraci skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. Podporované projekty budou sloužit k systematickému budování jejich kapacit, dovedností, zkušeností a schopností. Výše podpory pro globální grant bude max. 1 % z objemu finančních prostředků přidělených na Operační program Rozvoj lidských zdrojů.

 Globální cíl:

  • Vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociální exkluzí.

 Specifické cíle:

  • Zajištění komplexního přístupu k řešení problematiky osob se speciálními potřebami zdravotně postižených a ohrožených rizikem narušení jejich psycho-somatického potenciálu s dopady na trh práce
  • Rozvoj specifických integrovaných programů a podpora tvorby nových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené sociální exkluzí
  • Zavádění systému standardů kvality poskytovaných sociálních služeb
  • Zajištění dostupnosti služeb pro skupiny ohrožené sociální exkluzí prostřednictvím systému komunitního plánování
  • Vzdělávání pracovníků systému sociálních služeb s cílem posílení jejich schopnosti poskytovat služby odpovídající standardům kvality
  • Podpora subjektů a organizací zabývajících se programy pro společenskou integraci osob sociálně exkludovaných nebo ohrožených sociální exkluzí.

 Cílové skupiny příjemců pomoci zahrnují v souladu s cíli priority 2 v oblasti zaměstnanosti zejména dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, občany se základním vzděláním nebo bez vzdělání nebo s nízkou úrovní kvalifikace, mladistvé, starší občany, osoby se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou, osoby z odlišného sociokulturního prostředí, děti a mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí a v oblasti sociálních služeb zejménapracovníky sociálních služeb, dobrovolníky, obce, kraje a poskytovatele sociálních služeb pro cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí, specifické cílové skupiny pro které budou realizovány celorepublikové projekty.

Činnosti pro cílové skupiny zahrnou zejména podporu vzdělávání, vytváření pracovních míst, doprovodná opatření k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání, speciální poradenské služby, podporu systému sociální infrastruktury, sociální služby, systémovou podporu budování kapacity poskytovatelů sociálních služeb.

Podrobný seznam cílových skupin, činností pro cílové skupiny a partnerů pro realizaci projektů je uveden v Dodatku OP RLZ. Opatření 2.1 obdrží zhruba 82,1 % z celkové alokace finančních prostředků na prioritu 2, včetně 7,1 % prostředků na globální grant. Implementačním orgánem pro toto opatření bude MPSV.