Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění

Přestože je zaměstnanost žen v ČR vyšší než v zemích EU existuje řada rozdílů mezi muži a ženami na trhu práce. Především je to vyšší míra nezaměstnanosti žen než mužů. Zaměstnavatelé nevycházejí příliš vstříc ženám při slaďování profesního života a péče o děti úpravou pracovní doby. To spolu s dalšími faktory způsobuje nízký podíl žen pracujících na částečný pracovní úvazek. Práce na zkrácenou pracovní dobu má navíc v ČR dlouhodobě klesající tendenci. Ženy narážejí na řadu překážek při zahájení podnikání - mezi ženami je pouze 9,2% podnikatelek.

Hlavní trendy a problémy v uplatnění žen na trhu práce jsou následující:

 • vysoká míra ekonomické aktivity žen
 • podíl nezaměstnaných žen na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných klesá, ale stále je vyšší než podíl žen na celkové zaměstnanosti
 • téměř ve všech věkových skupinách jsou počty nezaměstnaných žen vyšší než počty mužů
 • specifická míra nezaměstnanosti žen je vyšší než u mužů
 • rozdíly v pracovních příjmech žen a mužů nadále přetrvávají

Z důvodu sladění rodinných a pracovních povinností volí ženy raději méně časově náročná, méně kvalifikovaná a méně odpovědná pracovní místa. Vedle mzdového znevýhodnění čelí ženy obtížnějšímu dosahování řídících a rozhodovacích pozic, skryté diskriminaci osob pečujících o děti, v tendenci zaměstnavatelů propouštět v případě ekonomických potíží nejprve ženy až poté muže, diskriminaci v případě dalšího profesního vzdělávání v podnicích, a feminizaci některých odvětví.

Toto opatření přispěje k odstraňování stále přetrvávající nerovnosti resp. diskriminace obou pohlaví, zejména žen. Základní prioritou v oblasti rovných příležitostí je podpořit naplnění principu rovnosti mužů a žen v praxi. Hlavní překážkou v prosazování předmětného principu v praxi je však nízká úroveň pochopení celé problematiky, její neznalost či její ne zcela plné pochopení, které následně vede k pasivitě až nezájmu občanů i státních zaměstnanců. Klíč k účinným krokům spočívá ve sledování stávající situace a identifikace oblastí s nerovností v rámci každého programu.

Opatření má přispět:

 • k odstraňování stále přetrvávající nerovnosti, resp. diskriminace obou pohlaví, zejména žen a podpořit naplnění principu rovnosti mužů a žen v praxi,
 • k posilování účasti žen v netradičních oborech tím, že se zaměří na rozvoj poradenských a vzdělávacích aktivit žen v těchto oborech, zvyšovat kvalifikaci žen prostřednictvím účasti v distančních formách vzdělávání,
 • ke zvýšení účasti žen v podnikání - bude podporováno rozvojem nabídky školících a poradenských služeb pro podnikatele,
 • k motivaci zaměstnavatelů využívat nové formy zaměstnání a vytvářet podmínky maximální účasti žen na trhu práce, zvýšit účast žen na vzdělávání organizovaném zaměstnavateli,
 • k přizpůsobení žen novým požadavkům na trhu práce prostřednictvím rekvalifikací zaměřených na informační technologie,
 • k prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti žen realizací opatření zaměřených na ženy vracející se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, ženy v předdůchodovém věku a ženy s nízkou kvalifikací.

Všechny výše uvedené aktivity směřující k posílení účasti žen na trhu práce však vyžadují i podporu a rozvoj sociálních služeb a systémovou podporu budování kapacity poskytovatelů služeb zaměřených na péči o děti a seniory.

Globální cíl

 • Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce

 Specifické cíle:

 • Podpora vzdělávání žen umožňujících jim uplatnění v netradičních zaměstnáních
 • Odstranění překážek, které brání ženám v účasti na trhu práce
 • Vývoj a tvorba aktivit odstraňujících diskriminaci žen na trhu práce
 • Podpora žen zahajujících samostatně výdělečnou činnost
 • Podpora vzniku nových forem zaměstnání a vytváření podmínek maximální účasti žen na trhu práce
 • Rozvoj distančních forem vzdělávání a rozšíření přístupu žen k jejich využívání
 • Rozšíření přístupu žen k informačním technologiím
 • Zvýšení účasti žen na vzdělávání organizovaném zaměstnavateli

Cílové skupiny příjemců pomoci zahrnují v souladu s cíli priority 2 zejména ženy, především pak matky s malými dětmi, matky samoživitelky (a muže, kteří jsou v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi a matky samoživitelky), dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy ohrožené nezaměstnaností, ženy se základním vzděláním nebo bez vzdělání, ženy v předdůchodovém věku, začínající podnikatelky, zaměstnavatelé, organizace vytvářející osvětové programy, ženské organizace.

Činnosti pro cílové skupiny zahrnou zejména různé formy vzdělávacích programů, analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí, podporu rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou formou organizace práce, doprovodná opatření k odstranění bariér rovného přístupu ke vzdělávání a zaměstnání, podporu vytváření pracovních míst v sociálním sektoru a rozvoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví.

Podrobný seznam cílových skupin, činností pro cílové skupiny a partnerů pro realizaci projektů je uveden v Dodatku OP RLZ. Opatření 2.2 obdrží zhruba 17,9 % z celkové alokace finančních prostředků na prioritu 2 Implementačním orgánem pro toto opatření budou Správa služeb zaměstnanosti MPSV a síť úřadů práce.