2.2.3 Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění Implementace Priority 3 přispěje k naplnění směrnic všech čtyř pilířů NAPZ 2002, zejména pak směrnic č. 4 a 5 v rámci Pilíře 1 - Zaměstnatelnost, a zároveň k naplnění cílů dvou hlavních strategických dokumentů českého školství:
 

  • Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knihy) a
  • Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR.


Rozvoj celoživotního učení pokrývá celou oblast vzdělávání a soustřeďuje se na několik hlavních úkolů:
 

  • Prvním úkolem je vytvoření nezbytné základny pro celoživotní učení a to zejména prostřednictvím zkvalitnění a modernizace základního a středního vzdělávání, v němž by měla být co nejvíce uplatňována individualizovaná a diferenciovaná výuka. Tvorba této základny musí dále spočívat v rozšíření účasti ve vzdělávacích programech (garance rovných příležitostí), stejně jako v budování efektivních podpůrných a evaluačních systémů. Právě zajištění kvalitního vzdělávání na začátku vzdělávací dráhy jedinců totiž vytváří dobré předpoklady pro jejich pozitivní vztah k dalšímu vzdělávání.
  • Druhým úkolem je vytvoření a posilování vazeb mezi učením a prací, které umožní pružnější přechod mezi vzděláváním, odbornou přípravou a zaměstnáním a které uplatní různé formy jejich kombinace v podnicích i na různých úrovních škol.
  • Třetím úkolem je vytvářet podmínky pro rozvoj vysokoškolského vzdělávání a dalšího vzdělávání, které v souvislosti s permanentními změnami probíhajícími ve společnosti nabývají stále více na významu.
  • Posledním čtvrtým úkolem je vytvořit ucelený systém dalšího profesního vzdělávání, který ve vzájemné koexistenci pedagogické a zaměstnanecké sféry zabezpečí potřeby flexibilní kvalifikované pracovní síly - nejdůležitějšího prvku ekonomického rozvoje. MŠMT a další orgány na centrální, regionální i lokální úrovni usilují o realizaci konceptu celoživotního učení v praxi. Pozornost těchto subjektů je tak zaměřena na řešení jednotlivých problémů identifikovaných v kapitole 1.1.6 Rozvoj celoživotního učení.