Další vzdělávání

10.03.2009:

V oblasti dalšího vzdělávání existují zásadní problémy. S výjimkou specializovaného profesního vzdělávání (např. zdravotnictví, školství, státní správa a samospráva) chybí ucelená koncepce i legislativní a institucionální pokrytí, není dostatečně vyvinutý systém uznávání kvalifikací či systém podpory dalšího vzdělávání znevýhodněných jedinců. Cílem programu je tedy podpořit všeobecně akceptovanou a prosazovanou celkovou koncepci dalšího vzdělávání, bez níž prakticky nemůže dojít k funkčnímu propojení počátečního a dalšího vzdělávání.

I z toho důvodu je nutné koncipovat systém nabídky vzdělávacích služeb na základě potřeb podniků a trhu práce (např. na využití progresivních forem a technik vzdělávání či na šíření příkladů úspěšné praxe a mezinárodní spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání).

Konečně, bude neméně nutné podpořit tvorbu institucionálního rámce (iniciovat vznik vzdělávacích a výcvikových center pro dospělé nebo informačních a poradenských služeb, které by usnadňovaly orientaci v nabídce) i dostatečnou odbornou kapacitu na regionální úrovni. Což přitom dále souvisí s podporou vzdělávání těch, kteří další vzdělávání poskytují - učitelů, lektorů, školitelů, řídicích a administrativních pracovníků ve vzdělávání.