Kvalita institucionálních struktur v oblasti školního vzdělávání

10.03.2009:

Rozvoji vzdělávání v České republice brání několik překážek systémového charakteru. Tento program se zaměří na odstranění čtyř z nich: a) ustavení uceleného systému monitorování a hodnocení (včetně vybudování Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání); b) rozvoj a zdokonalení integrovaného informačního a poradenského systému pro volbu povolání kariérového (profesního) poradenství; c) podpora vytváření systému uznávaných kvalifikací; d) vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání.

Systém monitorování a hodnocení by měl poskytovat spektrum informací všem potřebným aktérům vzdělávacího procesu (mj. orgánům státní správy a veřejné správy, uchazečům o studium, školám, sociálním partnerům). Jeho vytvoření a fungování je nezbytnou podmínkou pro rozhodování veřejnosti při volbě vzdělávání a při uplatnění absolventů škol na trhu práce. Systém založený na efektivním propojení interních a externích forem monitorování a hodnocení a na potřebách jednotlivých aktérů vzdělávacího procesu bude mít nezastupitelnou roli také při realizaci změn cílů a obsahu vzdělávání.

Podmínkou vzájemné propojenosti a srovnatelnosti dosaženého vzdělání je certifikace různých kvalifikací. Priorita 3 se zaměří na zdokonalování certifikace výstupů vzdělávání, která by zlepšila orientaci všech uživatelů certifikátů. Vedle snahy vytvořit mechanizmus certifikace na národní úrovni je třeba zavést transparentní porovnávání českých a zahraničních kvalifikací a certifikátů.

Předpokládá se, že Priorita 3 absorbuje zhruba 35,4 % z celkového objemu finančních prostředků alokovaných na OP RLZ.

 V rámci této priority budou prováděna následující čtyři opatření:

Opatření 3.1: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Opatření 3.3: Podpora státních struktur a systémů pro zajištění rozvoje lidských zdrojů v oblasti školního vzdělávání

Opatření 3.4: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

 

Priorita 3

Rozvoj celoživotního učení - kvantifikace cílů

typ

Název

Cílové hodnoty - kvantifikace

Vstupy

Celkový rozpočet na prioritu

127,061 mil. EUR

Výstupy

Počet podpořených osob - poskytující služby a podporující poskytování služeb

  • z toho ženy

41 260

Počet podpořených institucí

1 033

Počet podpořených projektů

1 170

Výsledky

Počet nově vytvořených/ inovovaných/ programů počátečního vzdělávání

730

Počet nově vytvořených/ inovovaných/ programů dalšího vzdělávání

1 100

Počet vytvořených součástí systémů v oblasti vzdělávání

10