Opatření 3.3 Podpora státních struktur a systémů pro zajištění rozvoje lidských zdrojů v oblasti ško

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění

Toto opatření reaguje na neexistenci systémů, které mohou významnou měrou přispět k vytvoření podmínek pro realizaci celoživotního učení.

Část opatření bude usilovat o vytvoření systému uznávaných kvalifikací, ve kterém budou certifikáty vydávány na základě absolvování vzdělávacích aktivit, které jsou standardizovány a také externě hodnoceny. Tím bude dosaženo jejich srovnatelnosti z hlediska úrovně i obsahu. Dále budou podporovány aktivity směřující k propojení certifikace počátečního a dalšího vzdělávání. Rovněž bude rozvinuta doposud chybějící dílčí certifikace krátkodobějšího nebo neformalizovaného vzdělávání. V rámci těchto aktivit bude prosazováno modulové uspořádání vzdělávacích cest a kurikul, které umožní zlepšit horizontální i vertikální prostupnost vzdělávací soustavy a provázanost mezi počátečním a dalším vzděláváním.

Druhou důležitou částí tohoto opatření bude vytvoření uceleného systému monitorování a hodnocení, poskytujícího celé spektrum informací všem potřebným aktérům vzdělávacího procesu. Je nutné, aby aktivity v oblasti monitorování výsledků vzdělávání nebyly realizovány různými subjekty a nebyly izolované. Proto bude vytvořen fungující komplexní systém monitorování a evaluace, který umožní efektivní řízení a rozhodování na všech úrovních a zároveň usnadní rozhodování veřejnosti při volbě vzdělávací cesty a při uplatnění absolventů na trhu práce. Základem tohoto systému bude soustava regulérně využívaných nástrojů evaluačního prostředí veřejnosti.

 Neexistence uceleného systému sběru, vyhodnocování a zprostředkování informací o vývoji potřeb trhu práce a trendech v kvalifikačních požadavcích ovlivňuje i rizika, kterým jsou vystavováni absolventi škol na trhu práce. Kromě zvyšování flexibility absolventů škol orientací na klíčové kompetence, přizpůsobování obsahu vzdělávacích programů rozvoji technologií a organizace práce, je rovněž potřeba napomáhat odpovědné volbě vzdělávací i profesní orientace. Ta by měla být proto podpořena široce koordinovaným systémem zprostředkování relevantních informací a poradenstvím, které bude dostupné kdykoliv komukoliv. Třetí část opatření se proto zaměří na vybudování tohoto systému.

Velkým problémem počátečního vzdělávání v ČR je skutečnost, že v nedostatečné míře vybavuje účastníky vzdělávacího procesu potřebnými znalostmi a dovednostmi. Cílem poslední části opatření proto bude ověřit podmínky pro zkvalitňování vzdělávacích programů a tedy i pro zvyšování samotných klíčových kompetencí absolventů těchto programů. V praxi to znamená ověřit zavádění dvoustupňové tvorby kurikula, kdy na úrovni státu (centra) jsou vymezeny pouze rámcové požadavky na kurikulum, které se do realizační podoby rozpracovávají až na úrovni škol: MŠMT určí rámcové požadavky státu na cíle a obsah vzdělávání, vydá je ve formě státního programu vzdělávání a rámcových vzdělávacích programů. Tyto závazné požadavky budou respektovat školy při zpracovávání školních vzdělávacích programů. Tento proces tvorby kurikulárních dokumentů bude nezbytné pilotním způsobem ověřit na vybraných školách a to za účasti relevantních subjektů podílejících se na přípravě kurikulární reformy.

 Globální cíl:

  • Ustavení fungujících systémů podporujících rozvoj vzdělávání.

 Specifické cíle:

  • Propojování počátečního a dalšího vzdělávání
  • Pilotní ověření fungování systému dvoustupňové tvorby kurikula
  • Zřízení a podpora Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání
  • Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání

Cílovými skupinami příjemců pomoci jsou v souladu s cíli priority 3 zejména organizace MŠMT, úřady práce, kraje, školy a organizace sociálních partnerů.

Specifickou činností pro cílové skupiny bude podpora vytváření národního systému certifikace získaných kvalifikací, příprava pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných školách, vytvoření komplexního systému monitorování a hodnocení, včetně zřízení a podpory Centra pro hodnocení výsledků vzdělávání, realizace informačního systému o uplatnění absolventů na trhu práce, tvorba programů pro oblast kariérového profesního a psychologického poradenství na školách, realizace přípravného a dalšího vzdělávání v oblasti kariérového poradenství.

Podrobný seznam cílových skupin, činností pro cílové skupiny a partnerů pro realizaci projektů je uveden v Dodatku OP RLZ. Opatření 3.3 obdrží zhruba 2,8 % z celkové alokace finančních prostředků na prioritu 3. Implementaci tohoto opatření zajistí MŠMT ve spolupráci s MPSV.