2.2.4 Priorita 4 Adaptabilita a podnikání

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění Implementace Priority 4 přispěje k naplnění cílů NAPZ 2002 v Pilíři 2 - Rozvoj podnikání a vytváření pracovních míst a v Pilíři 3 - Podpora adaptability zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců.
Implementace Priority 4 podstatnou měrou přispěje i k naplnění cílů Akčního programu k posílení konkurenceschopnosti průmyslu ČR. V rámci této priority budou podporována i opatření na sektorově specifické odborné vzdělávání, která jsou komplementární k opatřením a aktivitám sektorových operačních programů pro průmysl, cestovní ruch a životní prostředí.

Struktura odvětví se v České republice značně změnila. Nejvýraznějšího růstu dosáhla sféra služeb. I přesto je poměr osob zaměstnaných ve službách znatelně nižší než v západoevropských zemích. Další růst umožňují existující příležitosti zejména ve spojení s cestovním ruchem a jinými činnostmi zabývajícími se využitím volného času a v zajištění osobních služeb, z nichž mnoho nabízí veřejný sektor. Opatření v rámci této priority mají napomoci sladění potřeb zaměstnavatelů na pracovní sílu a nabídky ze strany pracovní síly a jednak napomoci udržení či vytváření nových pracovních míst. Vedle toho je nutné rozvíjet i nové formy organizace práce.

Vládní politika směřuje jednak k pomoci mimopražským regionům tak, aby se podílely na růstu turistického ruchu, jednak v doporučení soustředit se zejména na možnosti růstu zaměstnanosti ve sféře služeb v rámci strategií rozvoje regionů. Současně je však v některých oblastech nedostatek osob s nezbytnou kvalifikací ke zvýšení zaměstnanosti v tomto sektoru.

Poměrně nízká úroveň možností zaměstnání na poloviční úvazek vyhovující lidem s domácími povinnostmi však také omezuje zaplnění volných míst ve sféře služeb, z nichž mnoho vyžaduje pružný přístup k požadavkům, které se neshodují s tradičním pracovním dnem. Operační program přispěje k rozšíření opatření politiky zaměstnanosti, která se v praxi osvědčila. Z hlediska MPSV se jedná o podporu vzniku žádoucí nové zaměstnanosti v regionech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, potřebné k nahrazení ztráty pracovních míst v podnicích procházejících restrukturalizací výrobních činností. Schopnost a ochota zaměstnavatelů i zaměstnanců reagovat na změny v poptávce po zboží a službách jsou předpokladem úspěšné ekonomiky a tím i dostatečného počtu pracovních míst. To platí na úrovni celé ekonomiky, jednotlivých odvětví, regionů, ale hlavně na úrovni jednotlivých podniků. Zesílená spolupráce na úrovni podniků je považována za klíčový faktor uplatnění inovace a trvalého procesu přizpůsobování na každém pracovišti.

Analýza vývoje průmyslu a s tím souvisejících kvalifikačních požadavků na pracovníky v sektoru ukázala určité nedostatky v oblasti lidských zdrojů. Program v navrhovaných opatřeních doplňuje a navazuje na rozvojové opatření OP Průmysl a podnikání a s ní související opatření. Opatření obou programů by měla napomoci podnikům rozvíjet potenciál svých zaměstnanců, napomoci vzniku adaptabilních a flexibilních kvalifikovaných pracovních sil (s přihlédnutím k regionálním specifikům) schopných reagovat na požadavky trhu, kde zavádění progresivních výrobních a procesních technologií bude klást nové požadavky na odbornou způsobilost, specializaci a interdisciplinaritu.

Předpokládá se, že Priorita 4 absorbuje zhruba 16,6 % z celkového objemu finančních prostředků alokovaných na OP RLZ. V rámci této priority budou prováděna následující čtyři opatření:

Opatření 4.1: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti

Opatření 4.2: Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu

Opatření 4.3: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí

Opatření 4.4: Příprava lidských zdrojů pro cestovní ruch

 

Priorita 4

Adaptabilita a podnikání - kvantifikace cílů

Typ

Název

Cílové hodnoty - kvantifikace

Vstupy

Celkový rozpočet na prioritu

59,582 mil. EUR

Výstupy

Počet podpořených osob

  • z toho ženy

48 400

Počet účastníků kurzů

  • z toho ženy

39 850

Počet podpořených pracovních míst

2 280

Počet podpořených institucí

435

Počet podpořených projektů

560

Počet realizovaných kurzů

  • z toho dlouhodobých kurzů
  • z toho s komponentou ŽP

310

Výsledky

Počet institucí, které zavedly nově vytvořené/ inovované programy řízení lidských zdrojů

500

Podíl úspěšných absolventů kurzů na celkovém počtu účastníků

70 %

Podíl zaměstnanců, kteří si zvýšili/ rozšířili kvalifikaci v rámci vzdělávání zabezpečovaného zaměstnavatelem na celkovém počtu zaměstnanců

27 %

Počet proškolených pracovníků veřejné správy a nestátních neziskových organizací

9 260

Počet nově vytvořených kurzů obsahujících komponentu ŽP

100

Podíl MSP, které zabezpečují vzdělávání svých zaměstnanců

27 %