Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologický

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění

Situaci v ČR lze charakterizovat nedořešenou privatizací, zpožděním restrukturalizace, nízkým růstem produktivity práce, slabým zastoupením inovačních procesů s dopady na pokles konkurenceschopnosti podniků. I přes ekonomické oživení lze očekávat dopady dokončení privatizace a přechodu podniků do rukou strategických vlastníků na uvolňování pracovníků. Důležitým faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost je i flexibilita pracovníků a jejich přizpůsobení novým podmínkám. Národní plán zaměstnanosti na rok 1999 i Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2001 se přizpůsobitelností zabývaly pouze všeobecně. Navrhovaným opatřením byla v Národním plánu zaměstnanosti z roku 1999 "podpora pružných forem organizace práce a pracovní doby". Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2001 obsahoval opatření zaměřující se na přizpůsobitelnost, kterým je podpora alternativních pružných forem zaměstnání. Opatření Národního akčního plánu zaměstnanosti na rok 2002 se zaměřuje na šetření stavu využívání forem organizace práce, pracovní doby a pracovně právních vztahů za období nabytí účinnosti novely Zákoníku práce po 1.1.2001 s cílem shrnout pozitivní a negativní zkušenosti a připravit podklady pro novou právní úpravu v této oblasti.

Realizace tohoto opatření OP RLZ přispěje ke zvýšení rozsahu a účinnosti níže popsaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti implementovaných úřady práce. Narozdíl od opatření navrhovaných v rámci priorit 1 a 2, které jsou zaměřeny na řešení problémů ohrožených skupin na trhu práce, je toto opatření zaměřeno na podporu konkurenceschopnosti podniků a organizací v oblastech ekonomiky s růstovým potenciálem.

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti je zaměřena na podporu vzniku nových pracovních míst jak plošně prostřednictvím všech úřadů práce (tato místa jsou však vytvářena pouze pro evidované uchazeče o zaměstnání), tak výběrově na úrovni MPSV v rámci systému investičních pobídek. V oblasti rekvalifikace je úsilí úřadů práce zaměřeno na zvyšování či změnu kvalifikace podle potřeb zaměstnavatelů. Toto opatření naváže na zkušenosti programu Palmif podporovaného v rámci Phare, který se zaměřoval hlavně na místní trhy práce a byl úspěšný při rozvíjení spolupráce mezi partnery na místní úrovni.

V typech zaměstnání v České republice je značný nedostatek pružnosti a rozmanitosti. Poměrný nedostatek přizpůsobitelnosti zaměstnanců bude mít pravděpodobně vliv na průmyslovou restrukturalizaci a regeneraci. Opatření OP RLZ se proto zaměří i na využívání pružných forem organizace práce.

Navrhované opatření se proto zaměření na rozvoj odborných znalostí, kvalifikace a kompetencí zaměstnavatelů i zaměstnanců ve vazbě na probíhající změny prostřednictvím odpovídající nabídky rekvalifikačních programů a vzdělávání, s důrazem na vzdělávání v oblasti informačních technologií. Důležitým předpokladem je i realizace programů řízení lidských zdrojů v organizacích.

Vedle rozvoje vzdělávacích aktivit se opatření zaměří i podporu zachování pracovních míst, vytváření nových pracovních míst a další rozvoj alternativních pružných forem organizace práce.

Opatření se bude vztahovat i na zájemce o zahájení podnikání jako potencionální zaměstnavatele tak, aby v nově vznikajících organizacích byly vytvářeny podmínky pro rozvoj zaměstnanců ve vazbě na měnící se ekonomické podmínky.

Globální cíl:

  • Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti.

Specifické cíle:

  • Poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům odborné znalosti, kvalifikace a kompetence potřebné pro vyrovnání se s profesními, strukturálními a technologickými změnami
  • Zlepšit pružnost systému vzdělávání na ekonomické, profesní a sociální potřeby
  • Rozšířit nabídku a zvýšit dostupnost rekvalifikačních programů
  • Podporovat zachování stávajících pracovních míst a stimulovat tvorbu nových pracovních míst
  • Rozšířit pružné formy organizace práce
  • Rozvíjet aktivity podniků zaměřené na podporu zdraví na pracovišti

Cílovými skupinami příjemců pomoci jsou v souladu s cíli priority 4 zejména zaměstnanci, zaměstnavatelé, zájemci o zahájení podnikání.

Činnosti pro cílové skupiny zahrnou zejména podporu specifického vzdělávání zabezpečovaného zaměstnavateli, programy řízení lidských zdrojů v organizacích, odborné vzdělávání zaměstnanců, podporu vzniku nových pracovních míst a rozvoj nových forem organizace práce.

Podrobný seznam cílových skupin, činností pro cílové skupiny a partnerů pro realizaci projektů je uveden v Dodatku OP RLZ. Opatření 4.1 obdrží zhruba 57,8 % z celkové alokace finančních prostředků na prioritu 4. Implementačním orgánem pro toto opatření budou Správa služeb zaměstnanosti MPSV a síť úřadů práce.