Opatření 4.2 Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění

Průmysl je významným zdrojem tvorby HDP (tvoří 33,9 % jeho zdrojů) a zaměstnává cca 26 % z celkového počtu pracovníků v ČR. Rozvoj průmyslu a tím i rozvoj zaměstnanosti v tomto sektoru bude záviset na schopnosti rychle a efektivně získávat nové poznatky, uplatňovat je v praxi, na urychleném zapojení se do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovačních aktivit. Růst výroby a služeb lze očekávat v oborech a profesích náročných na nové poznatky, vědu, výzkum a vývoj, uplatnění špičkových technologií a kvalifikovanou práci. Stávající úroveň lidských zdrojů v průmyslu, kvalifikační struktura pracovníků neodpovídá plně uvedeným trendům a rozvojovým procesům v průmyslových podnicích.

Opatření "Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu" se soustředí zejména na podporu vývoje nové (znalostní) ekonomiky, na posílení profesní kvalifikovanosti a vzdělanosti. V oblasti rozvoje lidského kapitálu podpoří prioritu OP Průmysl a podnikání zaměřenou na rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru. Cestou vzdělávání pracovníků a managementu MSP v problematice inovačního podnikání bude podporováno opatření OP Průmysl a podnikání zaměřené na zlepšení inovačních činností v průmyslu, včetně spolupráce s vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými institucemi, a opatření OP Průmysl a podnikání vedoucí ke zvyšování efektivnosti produkčního procesu bude podporováno aktivitami cíleně směřovanými k rozvoji kvalifikační úrovně pracovníků v souvislosti se zlepšováním technického vybavení v podnicích.

Globální cíl:

  • Podpora rozvoje podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti průmyslových podniků cestou zvyšování kvality lidských zdrojů.

Specifické cíle:

  • Zlepšení inovačního podnikání, příprava managementu podniků pro oblast inovačního podnikání, rozvoj a využití invenční a inovační kapacity pracovníků
  • Přizpůsobení kvalifikační úrovně pracovníků podniků požadavkům zaměstnavatele v souvislosti se zaváděním progresivních systémů řízení výrobních procesů, se zavedením high-tech (podle nomenklatury OECD-ISIC), se zavedením sofistikovaných produktů a služeb informačních a komunikačních technologií (ICT), se zaváděním technologií šetrných k životnímu prostřední apod.

Cílovými skupinami příjemců pomoci jsou v souladu s cíli priority 4 zaměstnanci a management podniků, které současně předkládají projekt v rámci priority "Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru" OP Průmysl a podnikání.

Specifické činnosti pro cílové skupiny zahrnou cílené podnikové odborné vzdělávání, doškolování či zaškolení pracovníků podniků.

Podrobný seznam cílových skupin, činností pro cílové skupiny a partnerů pro realizaci projektů je uveden v Dodatku OP RLZ. Opatření 4.2 obdrží zhruba 12,7 % z celkové alokace finančních prostředků na prioritu 4. Implementačním orgánem pro toto opatření bude MPO.