Opatření 4.3 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního pros

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta zaměřená k udržitelnému rozvoji prolíná svým obsahem i účelem úkoly všech ministerstev a jimi řízených resortů, zakotvené ve Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v České republice. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí vytváří prostor pro zkvalitnění vzdělávacího systému, podporu místních iniciativ, poskytuje informace o možných programech dalšího a celoživotního učení, vyžaduje zavedení přípravy rozšiřování rekvalifikačních programů v souladu s požadavky Státní politiky životního prostředí a zvyšováním informační a environmentální gramotnosti populace.

Vzdělávání, výchova a osvěta zaměřená na ochranu životního prostředí náleží do základů všeobecného vzdělání, které občané získávají vzděláváním a výchovou ve školách i v rodině a celoživotním učením. Perspektivně lze tento úkol zajistit společným postupem státních orgánů a institucí, podniků i nestátních neziskových organizací při současném respektování všech tří pilířů udržitelného rozvoje - sociálního, ekonomického i environmentálního. V České republice sice působí v environmentální oblasti řada nestátních neziskových organizací, kulturních a vzdělávacích zařízení, institucí pro využívání volného času dětí a mládeže apod., jsou však nerovnoměrně rozmístěny a mnohé jsou nedostatečně technicky a personálně vybaveny a působí v nevyhovujících prostorových podmínkách. Navíc je nedostatečně reflektován průřezový charakter principů ochrany ŽP.

Povinnost vytvářet a využívat systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně, vycházející z principů udržitelného rozvoje a z aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací, zajišťovaný prostřednictvím státních i nestátních organizací, má zásadní význam, protože poskytuje prostor pro zavádění celoživotního učení v této oblasti.

EVVO je dlouhodobou prioritou zakotvenou ve Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice přijatém vládou v roce 2000, který se zabývá zaváděním systému environmentálního vzdělávání pro veřejnou správu, ve školství, podnikové sféře a pro obecnou veřejnost.

Místní Agendy 21, procesy na regionální nebo místní úrovni, řeší za široké účasti veřejnosti okruhy problémů Agendy 21 (např. problémy sociální, šetrného využívání přírodních zdrojů, místních podnikatelských a průmyslových aktivit apod.) týkající se konkrétního území. Vždy vychází jak z ekonomického a sociálního tak i z environmentálního pilíře udržitelného rozvoje. Zvláštní důraz kladou na spolupráci a koordinaci místních veřejných správ, na posilování úlohy všech skupin obyvatel a na vytváření regionálních a místních strategických dokumentů vycházejících z principů udržitelného rozvoje.

Princip regionálního hodnocení vzájemných interakcí (souvislostí) podmiňujících posilování konkurenceschopnosti průmyslu za současně se zvyšující péče o ŽP je i zásadní součástí nového zákona o integrované prevenci, který vstoupí v platnost začátkem roku 2003.

Část I.etapy realizace Státního programu EVVO zahrnující vytváření regionálních a místních systémů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty bude realizována do roku 2003.

Toto opatření bude podporovat rozvoj systému EVVO a budování implementačních struktur - sítí environmentálně zaměřených informačních a vzdělávacích středisek (sdružení NNO, obcí a veřejných institucí). Opatření zahrne i posilování kapacit poskytovatelů vzdělávacích, výchovných, informačních a osvětových služeb v oblasti životního prostření. Podporovanými subjekty mohou být NNO a další instituce, např. knihovny, muzea, zoologické a botanické zahrady, informační střediska obcí, osvětová zařízení ochrany přírody, školy. Konečnými uživateli těchto služeb budou zejména občané, podniky a instituce veřejné správy.

Budování kapacit informačních středisek a poraden zaměřených na problematiku životního prostředí zajistí přístup veřejnosti ke srozumitelným informacím o stavu životního prostředí a o ekologicky šetrných výrobcích a podmínky pro kvalifikovanou účast veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí

 Takto koncipovaná síť informačních a poradenských středisek je důležitá nejen pro posílení environmentální gramotnosti občanů, ale bude mít význam i pro rozvoj trhu práce. Vzdělávací a osvětové programy napomohou k orientaci veřejnosti, podniků a institucí v environmentální problematice a proškolí nové pracovníky pro oblast environmentálního poradenství. Projekty EVVO budou podporovat využití nových informačních technologií (internet, CD-ROM, e-mail, video atp.) při realizaci níže uvedených cílů.

 Globální cíl:

  • Vytvořit regionální systémy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 Specifické cíle:

  • Budování kapacit regionálních systémů EVVO, založených na existenci regionální sítě environmentálně zaměřených informačních a vzdělávacích středisek
  • Zvyšování povědomí občanů, podniků a institucí o environmentální legislativě ve vztahu k legislativě EU a informování o jejich právech a povinnostech v environmentální oblasti
  • Implementace Místní Agendy 21 (MA21)

Cílovými skupinami příjemců pomoci jsou sítě environmentálně zaměřených informačních a vzdělávacích středisek

Činnosti podporované v rámci tohoto opatření zahrnou zejména přípravu a realizaci programů EVVO pro cílové skupiny, vzdělávání pracovníků institucí poskytujících EVVO, programy k rozšíření účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí a podporu vzniku pracovních příležitostí a rozvoje dobrovolnictví v oblasti životního prostředí.

Podrobný seznam cílových skupin, činností pro cílové skupiny a partnerů pro realizaci projektů je uveden v Dodatku OP RLZ. Opatření 4.3 obdrží zhruba 16,9 % z celkové alokace finančních prostředků na prioritu 4. Implementačním orgánem pro toto opatření bude MŽP.