Opatření 4.4 Příprava lidských zdrojů pro cestovní ruch

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění

Rozvoj cestovního ruchu v ČR vyžaduje vedle budování kvalitní infrastruktury a nabídky produktů, i vytváření podmínek pro přípravu a výchovu kvalifikovaných pracovních sil, které by tomuto odvětví zaručily konkurenceschopnou nabídku služeb.

Požadavky podnikatelů na kvalifikované pracovníky nejsou absolventi škol často schopni splnit. Je nezbytné dobudovat vztahy škola - praxe na principu partnerství založeném na spolupráci vzdělávacích zařízení s podniky cestovního ruchu (CR) a zejména s asociacemi CR. Ochota investovat do vzdělání a odborné přípravy pracovníků, zejména malých a středních podniků v odvětví CR je zatím nedostatečná na všech úrovních. Nedostatečná je i pozornost věnovaná přípravě odborníků CR pro oblast veřejné správy a zejména pro regionální orgány včetně rozvojových agentur CR. Především jde o odborníky zaměřené na regionální marketing a management CR.

Obsah odborného vzdělání, a tím i odborná úroveň absolventů středních odborných, vyšších odborných škol a vysokých škol ještě stále neodpovídá potřebám rozvoje CR. Důvodem je jednak nedostatek kvalitních pedagogů na všech úrovních, jednak nedostatek moderních učebních pomůcek a metod (učebnice, specializované praxe a odborné stáže). Jako nástroje pro podporu tohoto opatření se předpokládají účelové dotace pro přípravu a tvorbu výukových programů a výukových pomůcek.

 Zlepšení úrovně poskytování služeb v CR je možné jen při soustavném růstu kvality odborné přípravy pracovníků. Vhodnými nástroji bude jednak organizace speciálních odborných kurzů, vzdělávání, jazykové přípravy a výběrových stáží pracovníků a podnikatelů v CR a lázeňství, jednak rozšíření poradenství a vzdělávání pro zájemce o podnikání a začínající podnikatele v CR. Jako nástroje pro podporu tohoto opatření se předpokládají účelové dotace pro přípravu a tvorbu výukových programů, kurzů a školení a poradenských programů.

 V ČR je zatím celkově nedostatečná příprava potřebných odborníků pro tuto oblast veřejné správy a zejména pak pro budoucí regionální orgány včetně regionálních rozvojových agentur. Jedná se především o odborníky zaměřené na regionální marketing a management CR. Jako nástroje pro podporu tohoto opatření se předpokládají účelové dotace pro přípravu a tvorbu výukových programů a školení, která budou realizována na úrovni územní samosprávy v rámci zákona o úřednících územních samosprávných celků (krajů a obcí, zejména tzv. obcí typu II., které vzniknou po zrušení stávajících okresních úřadů).

Globální cíl:

  • Zvýšení kvality služeb a konkurenceschopnosti nabízených služeb CR

Specifické cíle:

  • Zlepšení profesní přípravy a vzdělávání absolventů škol zaměřených na CR
  • Zlepšení profesní přípravy a vzdělávání pracovníků a podnikatelů v CR
  • Zlepšení profesní přípravy a vzdělávání odborníků na CR ve veřejné správě
  • Zkvalitnění regionálního marketingu a managementu CR

Cílovými skupinami příjemců pomoci jsou v souladu s cíli priority 4 absolventi relevantních oborů, zaměstnanci, zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností, podnikatelé, začínající podnikatelé a pracovníci veřejné správy.

Činnosti pro cílové skupinybudou zaměřeny zejména na zdokonalování obsahu vzdělávání a profilů absolventů škol pro jednotlivé oblasti CR, prohlubování znalostí a dovedností pracovníků a podnikatelů v oblasti CR formou vzdělávání a speciálních kurzů a na rozšíření forem přípravy odborníků pro oblast CR ve veřejné správě.

Podrobný seznam cílových skupin, činností pro cílové skupiny a partnerů pro realizaci projektů je uveden v Dodatku OP RLZ. Opatření 4.4 obdrží zhruba 12,7 % z celkové alokace finančních prostředků na prioritu 4. Implementačním orgánem pro toto opatření bude MMR.