2.2.5 Priorita 5 Technická pomoc

10.03.2009:

Popis a zdůvodnění Česká republika bude po předpokládaném vstupu do EU v roce 2004 poprvé využívat pomoci ze strukturálních fondů. Dosavadní zkušenosti designovaných řídících struktur s implementací rozsáhlých operačních programů spolufinancovaných ze zdrojů EU jsou omezené.

Program Phare poskytoval určitou možnost pro získání praktických zkušeností, nicméně rozsah programů z hlediska objemu finančních prostředků, geografického pokrytí a šíře podporovaných opatření není srovnatelný s implementací OP RLZ. Pravidla pro strukturální fondy stanoví náročné požadavky na implementační struktury, zejména na správnost postupů při řízení a kontrole. OP RLZ bude implementován prostřednictvím několika ministerstev a jejich implementačních struktur, které zatím nemají dostatek zkušeností a budou mít jen velmi omezené možnosti tyto zkušenosti získat v období do zahájení implementace OP RLZ. Během programování OP RLZ vyjádřily všechny implementující orgány potřebu využívat technickou pomoc při řízení a administraci jejich části programu.

Příprava, hodnocení, výběr a monitorování programů a projektů na podporu rozvoje lidských zdrojů spolufinancovaných z ESF je prokazatelně administrativně náročnější než podpora podnikání nebo investic do infrastruktury. S ohledem na tuto skutečnost a výše uvedené se navrhuje vyšší hranice úhrady nákladů na technickou pomoc při řízení, implementaci, monitorování a kontrole OP RLZ, než jak je stanovena v Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, pravidlo č. 11, bod 2. MPSV o tomto zvýšení jedná s EK (DG Empl).

Tato priorita je průřezová, tj. podporuje realizaci všech priorit a opatření OP RLZ a bude zahrnovat následující 2 opatření:

Opatření 5.1 Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací OP RLZ

Opatření 5.2 Ostatní oprávněné činnosti

Tato priorita poskytne technickou pomoc Řídícímu orgánu a implementačním orgánům pro řádné řízení a administraci programu zahrnující aktivity spojené s procesem výběru a hodnocení projektů, poradenství pro žadatele, monitorování postupu realizace a podporu koordinace při implementaci programu.

V rámci priority budou také realizována opatření Komunikačního akčního plánu pro OP RLZ. Priorita bude podporovat i aktivity zaměřené na hodnocení výsledků a dopadů programu.

Globální cíl :

Zajistit řádnou implementaci OP RLZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních manažerských a expertních služeb pro řízení a administraci programu