Opatření 5.1 Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací OP RLZ

10.03.2009:

Specifické činnosti zahrnou například následující:

  • podpora sekretariátu Monitorovacího výboru
  • vypracování návrhů zpráv pro jednání výborů
  • implementace jednotného administrativního rámce pro výběr projektů/akcí, kontrahování, monitorování, hodnocení, informace a publicitu v rámci programu
  • školení a semináře pro pracovníky implementačních orgánů
  • podpora při procesu hodnocení a výběru projektů/akcí
  • poradenství žadatelům o podporu z OP RLZ při přípravě projektů/akcí
  • audit a kontrola projektů/akcí prováděná na místě.

Navrhovaná maximální výše způsobilých výdajů z ESF na opatření 5.1. činí 4,5 % celkového příspěvku z ESF na OP RLZ. Míra spolufinancování z ESF činí 75 %.