Opatření 5.2 Ostatní oprávněné činnosti

10.03.2009:

Specifické činnosti zahrnou například následující:

  • propagace programu na veřejnosti, semináře, informační akce
  • výzkumné studie a šetření zaměřené na další rozvoj programu
  • evaluace (vč. závěrečného hodnocení), sledovací studie
  • údržba a rozvoj monitorovacího a informačního systému
  • studie a výměnu zkušeností s multiplikačním účinkem
  • příprava programových dokumentů pro další programovací období vč. ex-ante hodnocení

Náklady na činnosti v rámci opatření 5.2. činí 0,5 % z celkového rozpočtu OP RLZ. Míra spolufinancování z ESF činí 75 %.

Podrobný seznam cílových příjemců a popis činností je uveden v Dodatku OP RLZ. Předpokládá se, že technická pomoc pro řízení a administraci programu a na zajištění informací a publicity bude realizována koordinovaně prostřednictvím Národního vzdělávacího fondu. Podpora žadatelů (konečných příjemců/realizátorů projektů) při přípravě projektů a žádostí bude na regionální úrovni poskytována dalšími subjekty vybranými řídícím orgánem. NVF bude tuto regionální technickou pomoc metodicky řídit a koordinovat tak, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování administrativního rámce OP RLZ. NVF je obecně prospěšná společnost (nezisková) založená Ministerstvem práce a sociálních věcí mimo jiné k poskytování obecně prospěšné služby spočívající v zabezpečení organizace, administrace a vyhodnocování projektů zejména v oblasti spolupráce s EU. NVF má odpovídající kapacitu pracovníků s více než desetiletou zkušeností s řízením programů a projektů spolufinancovaných z EU. NVF získal statut implementační agentury pro investiční projekty Phare v oblasti rozvoje lidských zdrojů jako jediná instituce v ČR a v současné době prochází procedurou EDIS. NVF získal prostřednictvím projektů Phare zaměřených na přípravu na strukturální fondy a zejména Evropský sociální fond poměrně značné zkušenosti a know-how nutné pro administraci programů financovaných z ESF.