Finanční rámec OP RLZ 2004—2006

10.03.2009:

Celkový finanční rámec OP RLZ vychází z finančního rámce NRP, který určuje rozdělení prostředků ze strukturálních fondů EU pro regiony Cíle 1 na jednotlivé operační programy.

Alokace finančních prostředků jak z EU tak i z národních zdrojů má povahu indikativních údajů a je výsledkem koordinace plánovaných finančních prostředků podle požadavků jednotlivých subjektů (partnerských resortů) vstupujících do OP RLZ s výše zmíněným finančním rámcem NRP.

Při stanovení finančního rámce resp. podílů na jednotlivé priority řídící orgán vycházel zejména z globálního a specifických cílů, strategie a věcného zaměření priorit OP RLZ. V souladu se strategií OP RLZ i oblastmi podpory z ESF je prioritním cílem podpora cílových skupin jednotlivců, která je i finančně náročnější, než podpůrné činnosti na rozvoj systémů a struktur a na posilování kapacit poskytovatelů služeb pro cílové skupiny.

Řídící orgán přihlédl i k odhadu absorpční kapacity jednotlivých priorit z hlediska dostupnosti prostředků na spolufinancování, fungování národních podpůrných a rozvojových programů a existence administrativních struktur pro implementaci. Byla provedena i verifikace reálnosti návrhu finančního rámce prostřednictvím kvantifikace indikátorů na úrovni výstupů a výsledků.

OP RLZ bude spolufinancován v poměru 75 % ze zdrojů EU (ESF) a 25 % ze zdrojů ČR. Podíl 25% ze zdrojů ČR zahrnuje především národní veřejné zdroje a v malé míře i soukromé zdroje. Národní veřejné zdroje budou takřka výhradně zajišťěny ministerstvy odpovědnými za realizaci jednotlivých priorit a opatření OP RLZ, jmenovitě MPSV, MŠMT, MPO, MŽP a MMR.

Navrhuje se vyšší hranice úhrady nákladů na technickou pomoc při řízení, implementaci, monitorování a kontrole OP RLZ, než jak je stanovena v Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000, pravidlo č. 11, bod 2. Důvodem je skutečnost, že příprava, hodnocení, výběr a monitorování programů a projektů na podporu rozvoje lidských zdrojů spolufinancovaných z ESF je prokazatelně administrativně náročnější než podpora podnikání nebo investic do infrastruktury.