4.2.1 Řídící orgán

10.03.2009:

Řídící orgán (ŘO) MPSV plně zodpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z OP RLZ, v souladu s předpisy Evropské unie a s národními normami.

Na základě Usnesení vlády ČR č.102/2002 pověřil ministr práce a sociálních věcí výkonem funkce Řídícího orgánu OP RLZ útvar 72 MPSV, který je odpovědný za evropskou integraci a přípravu na ESF.

Adresa ŘO je následující:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor 72
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Česká republika

Podle článku 34 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ŘO zodpovídá zejména za:

 • shromažďování statistických údajů o věcném a finančním plnění OP RLZ podle požadavků kladených na monitorování programu a předávání příslušných informací v souladu s mechanismy dohodnutými mezi ČR a EK při využití informačních systémů k tomuto určených;
 • vypracování výročních zpráv a závěrečné zprávy o plnění programu, která je po schválení Monitorovacím výborem předložena EK;
 • včasnou reakci na doporučení EK, resp. Řídícího orgánu Rámce podpory Společenství a Platebního orgánu, která vyplynou z přezkoumání výroční zprávy těmito orgány;
 • předkládání žádostí o platby z ESF Platebnímu orgánu v souladu s procedurami stanovenými tímto orgánem; plnění delegovaných funkcí v rámci platebního mechanismu;
 • zajištění jednotného, samostatného účetního systému užívaného subjekty, které se podílejí na řízení a provádění pomoci;
 • zajištění správného provádění projektů financovaných v rámci pomoci, zejména zavedením interních kontrolních opatření, dodržováním zásad řádné správy finančních prostředků a reagováním na každý požadavek na nápravná opatření ze strany EK, resp. národních orgánů určených k vrcholnému řízení pomoci ze strukturálních fondů - ŘO RPS, PO, ústřední kontrolní orgán (MF);
 • zajištění shody s politikami Společenství zejména v oblastech: hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností mezi muži a ženami;
 • zpracování komunikační strategie a komunikačního akčního plánu pro OP RLZ; plnění povinností v oblasti informací a propagace OP RLZ;
 • zpracování návrhu Programového dodatku a jeho úpravu iniciovanou Monitorovacím výborem či samotným Řídícím orgánem; předložení Programového dodatku a jeho změn Monitorovacímu výboru ke schválení, úpravu Programového dodatku, z vlastní iniciativy či na žádost Monitorovacího výboru. Programový dodatek nebo upravený programový dodatek je do jednoho měsíce po schválení Monitorovacím výborem předán EK;

ŘO dále zodpovídá za:

 • zpracování jednotné metodiky pro řízení procesu implementace OP RLZ (operační směrnice, zadávací dokumentace, manuály) a zajištění jejího jednotného provádění na celém území ČR zařazeném pod Cíl 1;
 • ustavení Monitorovacího výboru a zřízení jeho sekretariátu, vypracování návrhu statutu, schválení statutu a jednacího řádu MV;
 • zajištění kvalifikované a zkušené technické pomoci pro správnou a efektivní implementaci OP RLZ.

V souladu s principy subsidiarity deleguje Řídící orgán na základě písemné dohody odpovědnost za implementaci opatření na jednotlivá partnerská ministerstva - navrhovatele příslušných opatření (MPSV, MŠMT, MMR, MPO a MŽP). Tato ministerstva budou v souladu se svou kompetencí k příslušným politikám implementačními orgány pro opatření, nebo jeho část, v jejich působnosti. Část Opatření 2.1 bude implementována zprostředkujícím subjektem s použitím mechanismu globálního grantu.