4.2.4 Monitorovací výbor

10.03.2009:

Na návrh ŘO se nejpozději do 3 měsíců od schválení pomoci zřídí Monitorovací výbor OP RLZ.

MV je vytvořen na principu partnerství a sestává ze zástupců partnerských ministerstev, krajů, sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací. Počet členů MV a jeho působnost se stanoví v jeho Statutu a v Jednacím řádu; při určení členů jednotlivých zastupovaných subjektů bude zohledněno podle možnosti rovné zastoupení mužů a žen. Členy MV jmenuje ministr práce a sociálních věcí na základě návrhů jednotlivých orgánů a sociálních partnerů. Předsedou MV je vedoucí pracovník ŘO jmenovaný ministrem práce a sociálních věcí.

Jednání MV se účastní zástupce EK jako pozorovatel; dále jsou na jednání MV dle potřeby přizváni zástupci instituce poskytující technickou pomoc a případně další osoby.

V souladu s článkem 35 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 je MV povinen sledovat plnění programu - jeho účinnosti a správnosti provádění pomoci z ESF, a to zejména:

  • zajištění souladu navrhovaných postupů a opatření s předpisy EU a legislativou ČR;
  • pokrok v dosažení cílů programu;
  • efektivnost vynaložených veřejných prostředků (ESF a národních).

MV posuzuje a schvaluje:

  • Programový dodatek, včetně materiálních a finančních ukazatelů užívaných k monitorování pomoci;
  • úpravy Programového dodatku v průběhu plnění programu (MV schvaluje realokaci prostředků mezi jednotlivými opatřeními a navrhuje realokaci mezi jednotlivými prioritami, která podléhá schválení EK);
  • kritéria pro výběr projektů financovaných v rámci jednotlivých opatření;
  • návrhy na reakci ze strany ŘO na doporučení EK, resp. ŘO RPS a Platebního orgánu, které se týkají plnění programu;
  • výroční a závěrečné zprávy o provádění programu.

V případě zjištěných nedostatků navrhuje Řídícímu orgánu OP RLZ postupy a opatření k jejich odstranění.