4.2.5 Implementační orgány

10.03.2009:

Implementační orgány na úrovni realizace jednotlivých opatření jsou indikovány v popisu opatření OP RLZ a budou podrobně specifikovány v Programovém dodatku. Rozsah jejich pravomocí a zodpovědností bude určen písemnou dohodou s Řídícím orgánem.

ŘO deleguje na tyto implementační orgány zejména odpovědnost za výběr projektů, uzavírání závazků, monitorování (včetně shromažďování dat o projektech a jejich vkládání do MSSF) a kontrolu projektů, ověřování žádostí o platby. Implementační orgány budou odpovídat i za zajištění odpovídající informovanosti příjemců pomoci a partnerů o možnostech financování z příslušných opatření OP RLZ a za jeho propagaci.

Návrhy na výběr projektů k realizaci budou vesměs provádět hodnotící komise. Složení hodnotících komisí bude respektovat princip partnerství. Řídící orgán stanoví, kteří partneři budou povinně zastoupeni ve všech hodnotících komisích. Mezi tyto partnery patří zejména ministerstvo odpovědné za příslušné opatření, Řídící orgán, další partnerská ministerstva, kraje, sociální partneři.