4.3.1 Proces monitorování

10.03.2009:

V návaznosti na obsah OP RLZ, Programového dodatku a metodických pokynů EK zpracuje ŘO směrnici (metodický pokyn, manuál), ve které budou podrobně uvedeny postupy provádění monitorování programu a věcné a finanční ukazatele pro monitorování a hodnocení programu.

ŘO plně zodpovídá za řádné, včasné a efektivní provádění monitorování programu. V souladu s dohodami o spolupráci deleguje ŘO část své působnosti v monitorování na své partnery - Implementační orgány.

ŘO zodpovídá za zavedení jednotného informačního systému (MSSF) pro shromažďování spolehlivých finančních a statistických údajů a informací o provádění pomoci z OP RLZ u všech subjektů monitorujících plnění programu.

Účelem informačního systému je:

  • zabezpečení sběru věcných a finančních údajů o realizaci projektů;
  • sledování monitorovacích ukazatelů na úrovni jednotlivých opatření a priorit programu;
  • agregace výsledků monitorování za účelem vyhodnocení pomoci z ESF v souladu s požadavky ŘO, MV, ŘO RPS, PO a EK v jednotlivých fázích plnění programu;
  • zajištění komunikace mezi jednotlivými řídicími a platebními orgány, resp. útvary těchto orgánů.

ŘO na základě informací, údajů a dílčích zpráv o plnění programu, vytvořených partnery, sestavuje zprávy pro MV, ŘO RPS, PO, orgány kontroly a EK. Informace a údaje o plnění programu jsou poskytovány ŘO v dohodnuté struktuře partnerským ministerstvům a regionálním orgánům za účelem hodnocení vlivu pomoci z OP RLZ na plnění národních politik.