4.3.2 Výroční a závěrečné zprávy o provádění pomoci z OP RLZ

10.03.2009:

Řídící orgán OP RLZ zajišťuje v souladu s článkem 37 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 vypracovávání výročních zpráv a závěrečné zprávy o provádění pomoci z ESF, včasné a řádné projednání zpráv a jejich schválení MV a předložení zpráv EK v termínech k tomu určených.

Harmonogram zpracování a předkládání zpráv na jednotlivých úrovních monitorovánírespektuje podmínku předložení výročních zpráv a závěrečné zprávy o provádění pomoci do šesti měsíců od skončení kalendářního roku, resp. do šesti měsíců po závěrečném datu způsobilosti výdajů v případě závěrečné zprávy.

Po projednání a schválení zpráv MV jsou tyto zprávy postoupeny ŘO RPS, PO a ústřednímu kontrolnímu orgánu.

Výroční zprávy a závěrečná zpráva obsahují závazně informace požadované článkem 37 odst.2 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Jestliže EK po přezkoumání výroční zprávy předloží doporučení pro změny zaměřené na zlepšení účinnosti monitorování nebo řízení pomoci, přijme ŘO po projednání těchto doporučení EK a návrhů na zlepšení s MV příslušná opatření.