4.3.3 Hodnocení programu

10.03.2009: Za účelem měření účinnosti provádění pomoci v souladu s články 40-43 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 k předběžnému hodnocení (ex-ante evaluation), hodnocení v polovině období (mid-term evaluation) a následnému hodnocení (ex-post evaluation), bude OP RLZ předmětem hodnocení zaměřeném na posouzení jeho dopadu a na analýzu jeho účinku na specifické strukturální problémy. Za hodnocení (s výjimkou hodnocení následného) odpovídá ŘO ve spolupráci s EK. V případě OP RLZ bude vzhledem ke zkrácenému období provedeno pouze předběžné a následné hodnocení dle Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a dále závěrečné hodnocení. Účinnost projektů je měřena podle: · jejich dopadu na cíle stanovené v čl. 158 Smlouvy o Evropském společenství, zejména na posílení hospodářské a sociální soudržnosti Společenství; · dopadu priorit navržených v plánu rozvoje a priorit pojatých do Rámce podpory Společenství a každého případu pomoci. ŘO zodpovídá za sběr dat, zejména za sledování monitorovacích ukazatelů, včetně jejich vývoje v čase tak, aby hodnocení bylo provedeno co nejúčinnějším způsobem. Hodnocení bude provedeno nezávislými hodnotiteli v součinnosti s ŘO a MV. Výsledky hodnocení jsou veřejně přístupné tak, aby byl zabezpečen transfer získaných zkušeností. Postupy hodnocení jsou stanoveny v Rámci podpory Společenství.