4.4 Soulad s politikami Společenství

10.03.2009:

Obsah OP RLZ je stanoven v souladu s článkem 2 (1) Nařízení Rady (ES) 1784/1999 o Evropském sociálním fondu, které specifikuje rozsah činností, na které je směrována podpora z ESF.

V souladu s článkem 12 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 podporuje OP RLZ pouze takové aktivity, které jsou v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství, s nástroji přijatými v jejím rámci a s politikami a akcemi Společenství, včetně pravidel pro hospodářskou soutěž (veřejnou podporu), o zadávání veřejných zakázek, o ochraně a zlepšování životního prostředí a o odstraňování nerovností a vyrovnávání příležitostí mezi muži a ženami.

Veřejné zakázky

Postup při zadávání a výběru projektů bude zajišťován v souladu se zákonem č.199/1994 Sb. ve znění pozdějších dodatků, o zadávání veřejných zakázek. Všechny projekty spolufinancované z ESF mají z hlediska výběru dodavatele charakter veřejné zakázky. U příslušných veřejných zakázek (nad stanovený limit), na něž je požadován příspěvek z ESF, je nezbytné zajistit jejich zveřejnění v Úředním věstníku ES.

Veřejná podpora

Poskytování veřejné podpory je v České republice regulováno zákonem č.59/2000 o veřejné podpoře. Zákon je doplněn systémem metodických pokynů pro jednotlivé oblasti intervencí (od regionální podpory, přes podporu zaměstnanosti, podporu malých a středních podniků až po vzdělávání), které stanovují pravidla, za jakých lze veřejnou podporu v příslušné oblasti čerpat. Tyto metodické pokyny jsou plně kompatibilní s legislativou EU. Rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory na základě těchto pokynů a na základě stropu stanoveného regionální mapou intenzity veřejné podpory na období 2002-2006 pro NUTS II vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.Toto rozhodnutí podléhá souhlasu EK.

Ochrana a zlepšování životního prostředí

Projekty spolufinancované z ESF musí zohledňovat principy a cíle trvale udržitelného rozvoje a být plně v souladu s legislativou ČR i ES v oblasti ochrany životního prostředí. V oblasti rozvoje lidských zdrojů se nepředpokládá významný vliv na životní prostředí, nicméně na OP RLZ je prováděno Strategické posouzení vlivu na životní prostředí. Při výběru projektů k realizaci bude brán zřetel na dodržování principů ochrany a zlepšování životního prostředí a to v souladu s cíli udržitelného rozvoje jak jsou definovány ve Státní politice životního prostředí (schválené vládou ČR usnesením č. 38/2001) a se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Rovné příležitosti pro muže a ženy

Projekty spolufinancované z ESF musí přispívat k naplňování principu rovných příležitostí pro muže a ženy. Ve všech opatřeních OP RLZ musí být v rámci výběru, realizace i závěrečného hodnocení sledován vliv na rovné příležitosti a proporcionální zapojování mužů a žen do aktivit projektu.