4.5 Financování OP RLZ

10.03.2009:

Podrobná procedura finančních toků je obsažena v Návrhu metodiky finančních toků a kontroly SF a FS (Usnesení vlády ČR č. 822/2002).

Finanční příspěvky z ESF

Na základě rozhodnutí EK o podpoře OP RLZ, v němž je ve finančním rámci stanoven maximální příspěvek na každou z priorit, jsou poskytovány příspěvky z ESF na jednotlivá opatření, resp. projekty. Výši pomoci na opatření a časový průběh její realizace stanoví finanční plány obsažené v Programovém dodatku.

Maximální příspěvek z ESF může činit 75 % z celkových přípustných nákladů projektu a zpravidla nejméně 50 % přípustných veřejných výdajů.

ŘO zajistí, že příspěvek z ESF bude pro jednotlivé projekty zachován jen tehdy, jestliže v období pěti let od rozhodnutí o přidělení příspěvku nedošlo k nějaké podstatné změně projektu, resp. nositel projektu získal díky příspěvku nepatřičnou výhodu. V daných případech je ŘO povinen informovat EK.

Rozpočtové závazky

V souladu s článkem 31 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 je první rozpočtový závazek přijat poté, co Komise vydá rozhodnutí o schválení programu; následné přísliby jsou prováděny Komisí každoročně zpravidla ke 30. dubnu.

Platby

Komise proplácí příspěvky z ESF Platebnímu orgánu v souladu s odpovídajícími rozpočtovými závazky. Platby jsou zasílány na nejdříve zahájený závazek a mohou mít charakter platby na účet (zálohová platba), průběžné platby anebo proplacení závěrečné bilance, v souladu s článkem 32 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Převod prostředků konečným příjemcům zajišťuje PJ MPSV z pověření Platebního orgánu. Žádosti o provedení platby předkládá ŘO Platební jednotce jednou měsíčně. Žádost musí být doložena požadovanými doklady (zejména příslušnými fakturami a osvědčením o provedené práci). PJ vede o všech provedených operacích podvojné účetnictví, popř. analytickou účetní evidenci na základě podvojného účetnictví.

Vracení prostředků do rozpočtu EU

Prostředky poskytnuté z ESF vrací PO do rozpočtu EU v případě, že nebyly využity nebo byly neoprávněně použity.

Neoprávněně použité prostředky poskytnuté z ESF vymáhají příslušné finanční úřady.

PO vypracovává roční zprávu o částkách, které mají být k datu vypracování této zprávy vráceny.