4.7 Informace a publicita

10.03.2009:

Řídící orgán zodpovídá za zajištění realizace Nařízení Komise (ES) č.1159/2000 k propagaci a informování o pomoci ze strukturálních fondů v souladu s článkem 46 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Řídící orgán bude odpovídat za zajištění publicity o OP RLZ a zejména za to, že budou informováni:

a) všichni potenciální příjemci pomoci - hospodářští a sociální partneři, subjekty prosazující rovnoprávnost mezi muži a ženami, nestátní neziskové organizace - o příležitostech, které pomoc nabízí,

b) široká veřejnost o úloze, kterou hraje Společenství v pomoci realizované prostřednictvím Evropského sociálního fondu a specificky OP RLZ a o jejích výsledcích.

Řídící orgán připraví ve spolupráci s hlavními partnery programu Komunikační akční plán, který bude podrobně popsán v Programovém dodatku. Za provádění Komunikačního akčního plánu v rámci jednotlivých priorit a opatření OP RLZ budou odpovědná partnerská ministerstva. Monitorovací výbor OP RLZ zajistí přiměřeným způsobem informování o své práci a bude informovat o pokroku dosaženém v provádění pomoci v oblastech, za něž nese spoluodpovědnost. Náklady na realizaci Komunikačního akčního plánu budou spolufinancovány v rámci opatření na technickou pomoc.