Průběžná zpráva hodnocení dopadu globálních grantů

05.02.2009: Poradenská společnost Cheval vydala pro Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) první průběžnou zprávu o hodnocení dopadu globálních grantů na kapacity příjemců podpory z Evropského sociálního fondu (ESF).

Obsah hodnocení

Předmětem hodnocení bylo 215 nevládních neziskových organizací podpořených v rámci zjednodušených grantových schémat (globálních grantů), opatření 2.3 Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. města Praha (JPD3) a Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ).

Cílem šetření bylo získat poznatky o struktuře, zaměření, fungování a základních oblastech činnosti podpořených organizací, a také o efektivitě projektů realizovaných v rámci globálních grantů.

Shrnutí

Nosnou činností projektů podpořených z obou globálních grantů je vzdělávání a pořádání školení. Cílovou skupinou přitom byli především sami pracovníci a členové podpořených neziskových organizací. Předběžně lze konstatovat, že projekty posílily schopnost většiny organizací přizpůsobit nabídku služeb místním potřebám, sledovat potřeby klientů, analyzovat je a pružně na ně reagovat. Projekty také přispěly k rozšíření členství organizací v neformálních sítích a k připravenosti organizací aktivně působit v informačních systémech.

Realizace hodnocení

Sběr dat probíhal v období srpen - září 2006, zpráva byla dokončena v listopadu 2006, připomínkovací řízení se uskutečnilo v období prosinec 2006 - březen 2007. Na první průběžnou zprávu bude v rámci hodnocení globálních grantů navazovat zpráva z kvalitativního šetření (červen 2007) a závěrečná hodnotící zpráva (květen 2008).
Šetření se zúčastnila naprostá většina organizací (92 %), které získaly globální grant jak v rámci OP RLZ, tak JPD3, což významně zvyšuje vypovídací hodnotu závěrů šetření.

Dokument ke stažení