Programový dokument OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2004—2006

05.02.2009:

Aktuální verze (31.3.2004) programového dokumentu ke stažení:


Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) v souladu s 5. prioritní osou Národního rozvojového plánu (NDP) pokrývá oblasti České republiky spadající pod Cíl 1 (území ČR kromě hl. města Prahy). OP Zemědělství má vymezen svůj obsah ve vztahu k ostatním operačním programům, se kterými nedochází k překrývání.

Účelem zpracování OP Zemědělství je podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, podpora lesního a vodního hospodářství, a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova.

Cílem OP Zemědělství je, v souladu s globálním a specifickými cíli Národního rozvojového plánu, podpora trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel, založená zejména na:

 • zvyšování konkurenceschopnosti odvětví,
 • zajištění zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
 • snižování rozdílů v sociálních podmínkách,
 • zachování kulturní krajiny,
 • ochraně a zlepšování životního prostředí.

OP Zemědělství je programový dokument, který vychází zejména z:

 1. nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech;
 2. nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, ze dne 17. května 1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF);
 3. nařízení Rady (ES) č. 1263/1999, ze dne 21. června 1999 o finančním nástroji pro orientaci rybolovu /FIFG);
 4. nařízení Komise (ES) č. 445/2002, ze dne 26. února 2002, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF);
 5. nařízení Komise (ES) č. 963/2003, kterým se mění nařízení (ES) 445/2002, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF);
 6. Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii.

OP Zemědělství v období 2004—2006 komplexně ovlivní české zemědělství a venkovský prostor, přičemž je kladen důraz na udržení a rozvoj sociálně- ekonomických podmínek obyvatel venkova. Spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP Zemědělství je hrazeno z fondů EAGGF a FIFG.

OP Zemědělství zabezpečuje dodržení celospolečenského požadavku zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova, např. posílením zaměstnanosti s cílem zabránit vysídlování problémových regionů, vyjasněním a novým uspořádáním vlastnických vztahů k půdě, rozvojem multifunkčního zemědělství, diverzifikací aktivit a jinými činnostmi prováděnými v rámci venkovského prostoru. Touto formou se mají venkovu zpřístupnit alternativní zdroje příjmů. Usiluje se o mnohostrannou strukturu odpovídající přírodním podmínkám, jak pokud jde o podobu podnikání, tak zaměření výroby. Předpokladem jsou zde adekvátní rámcové podmínky pro výrobu a uvádění výrobků na trh.

OP Zemědělství respektuje zásady hospodářské soutěže (zajišťuje rovnost příležitostí všech podnikových nebo právnických forem zemědělského podnikání) a pravidla pro veřejné zakázky, současný přístup k regionální politice v ČR a uspořádání veřejné správy, podporuje zajištění bezpečnosti potravin a jejich kvalitu, tvorbu nových pracovních příležitostí na venkově, rovnoprávné postavení mužů a žen v této oblasti, uchování a zlepšení životního prostředí. V rámci hodnocení vlivu OP Zemědělství na životní prostředí a komunikačního plánu bude zajištěna požadovaná propagace OP Zemědělství a informovanost široké veřejnosti.