1.2. Regionální rozměr OP Zemědělství, jeho kontext s ostatními nástroji resortní politiky

05.02.2009:

Struktura OP Zemědělství navazuje na aktivity spadající do předvstupního období, realizované v rámci Programu SAPARD, spadající pod orientační sekci EAGGF v rámci oblastí Cíle 1. OP Zemědělství je v souladu s Horizontálním plánem rozvoje venkova (HRDP) jako dalším programovým dokumentem připravovaným pro zajištění spolufinancování opatření ze záruční sekce EAGGF.

Při přípravě OP Zemědělství proběhly na úrovni regionů konzultace na základě návrhů Plánů rozvoje krajů (PRK), vypracovaných jednotlivými krajskými úřady. Bylo zjištěno, že požadavky regionů na podpory v oblasti zemědělství
a rozvoje venkova jsou téměř totožné mezi jednotlivými PRK navzájem a jsou v souladu i s prioritami Ministerstva zemědělství. OP Zemědělství je zpracován jednotně pro celou ČR.

Pro přípravu OP Zemědělství byl ustanoven Přípravný výbor pro OP, jehož členy jsou pracovníci MZe na centrální i regionální úrovni, dále pak zástupci jiných ministerstev a zástupci nevládních organizací.

Pro přípravu jednotlivých opatření/podopatření OP Zemědělství byla ustavena Pracovní skupina pro přípravu OP, jejímiž členy byli pracovníci odborných útvarů MZe a Agentury SAPARD.

Při přípravě OP Zemědělství bylo velmi dbáno na Princip partnerství, v rámci kterého byly cíle, priority a opatření OP Zemědělství konzultovány jak s orgány státní správy a samosprávy, tak s nevládními organizacemi zastupujícími zájmy těch subjektů, které budou příjemci dotací.

Tímto postupem byly nastaveny jak cíle a priority OP Zemědělství, tak byly odstraněny vzájemné překryvy mezi operačními programy jiných resortů.

Priority a opatření OP Zemědělství jsou v souladu s Prioritní osou 5 NDP
a s jeho celkovou strategií. Návrh financování vybraných priorit je provázán výhradně s fondem EAGGF a FIFG, a odpovídá oblastem, které je možné z těchto fondů hradit. Finanční prostředky jsou seřazeny ve finanční tabulce dle priorit a opatření
a to v celkových nákladech na jejich realizaci a podle míry ziskovosti projektu rozděleny na privátní zdroje, prostředky požadované ze státního rozpočtu
a prostředky požadované od EU.

V období 2004—2006 se bude ČR připravovat rovněž na budoucí využití Iniciativy Společenství LEADER+ a to v rámci OP Zemědělství, kde Iniciativa LEADER+ bude jednou z aktivit integrovaného rozvoje venkova. Iniciativa LEADER+ vychází z "Oznámení Komise členským státům č. 2000/C139/05" ze dne 14. dubna 2000, o stanovení pokynů pro iniciativu Společenství pro rozvoj venkova - LEADER+
a umožňuje kofinancovat projekty inovativního charakteru vzešlé z aktivit místních akčních skupin určitého území (mikroregionu, sdružení obcí, apod.).

OP Zemědělství navazuje na dosavadní přijaté politiky a strategie národního hospodářství, které pro jeho realizaci znamenají určité hranice, ve kterých se priority a k nim navrhovaná opatření mohou uskutečnit. Základem pro konzistenci tohoto dokumentu s trendy v národním hospodářství, pokud jde o rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství, jsou vládou ČR přijaté:

Koncepce rezortní politiky Ministerstva zemědělství České republiky (MZe)
na období před vstupem ČR do EU (2000)

(zahrnuje - koncepci agrární politiky, včetně zpracovatelského průmyslu,

  • koncepci lesnické politiky a
  • koncepci vodohospodářské politiky),
  • Poziční dokument MZe ke kapitole č.7 - Zemědělství,
  • Poziční dokument MMR ke kapitole č.21 - Hospodářská a sociální soudržnost,
  • Implementační strategie pro oblast zemědělství,
  • Implementační strategie pro oblast životního prostředí,
  • Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období
    2000 - 2006,
  • Konzultační dokument sektorové části Národního rozvojového plánu.