1.3. Využití manuálů a doporučení EK při přípravě OP Zemědělství

05.02.2009:

Při zpracování OP Zemědělství byly využity manuály připravené Evropskou komisí pro tento účel. Jednalo se o pracovní dokumenty:

Working paper 1 - Vademecum pro strukturální fondy a programové dokumenty,

Working paper 2 - Předběžné hodnocení programů strukturálních fondů,

Working paper 3 - Ukazatele pro monitorování a hodnocení.

Byly rovněž využity připomínky a doporučení EK z února 2002 k Národnímu rozvojovému plánu a k tzv. konzultačním dokumentům (návrhy operačních programů), které byly EK předloženy v červnu 2001 a Informační nóta EK
ke kapitole 21 - Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů a Dodatečná informace ke kapitole 21 - Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů.

V rámci twinningového projektu programu Phare CZ 01/IB/AG/01 - "Budování struktur pro Společnou zemědělskou politiku, EAGGF a integrovaný rozvoj venkova" (EC 1257/99) byla zpracovávaná problematika konzultována s dlouhodobými twinnery na MZe tak s krátkodobými experty z různých členských zemí, převážně Německa a Francie. V rámci misí krátkodobých expertů byly pořádány semináře
a workshopy pro širší okruh zpracovatelů OP Zemědělství.

Velice přínosné byly i semináře pořádané EK v ČR orientované
na předvstupní přípravu (např. v říjnu 2001 v Praze) a dále negociace na DG Agri v Bruselu. Informace byly získány i z bilaterální pomoci členských zemí,
např. z Dánska, Nizozemska.