1.4.1. SAPARD

05.02.2009:

Program SAPARD je určený pro deset kandidátských zemí a na základě návrhu EK napomáhá kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů
při zavádění acquiscommunautaire vztahujícímu se ke Společné zemědělské politice (CAP/SZP), strukturálním změnám v jednotlivých zemědělských sektorech
a na venkově.

Program SAPARD má tyto hlavní cíle:

1) přispět k zavádění acquiscommunautaire v oblasti společné zemědělské politiky,2) řešit prioritní a specifické problémy spojené s trvale udržitelnými změnami v sektoru zemědělství a ve venkovských oblastech kandidátských zemí.

Program SAPARD v ČR

OP Zemědělství navazuje na "Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR" programu SAPARD.

Instituce SAPARD:

 • Akreditovaná Agentura SAPARD tvoří základní pilíř nově budované Agrární platební agentury (APA). Předpokládá se plné využití všech sedmi regionálních pracovišť na úrovni NUTS II a centrálního pracoviště v Praze. Agentura má kvalifikovaný personál, který má zkušenosti s přípravou operačního manuálu
  a prokázal své schopnosti v procesu akreditace i při realizaci programu SAPARD.
 • Řídící orgán programu SAPARD vytvořil systém sběru informací o naplňování programu. Získal zkušenosti s monitoringem programu SAPARD, koordinací střednědobého hodnocení nezávislou institucí, plnil roli sekretariátu pro Národní monitorovací výbor pro SAPARD a opakovaně obhajoval úpravy programového dokumentu ve výboru STAR Evropské komise.
 • Národní monitorovací výbor pro SAPARD byl vytvořen pro monitorování programu SAPARD v České republice podle ukazatelů fyzických, finančních
  a životního prostředí. Jeho složení plně respektovalo zastoupení všech zájmových skupin. Národní monitorovací výbor pro SAPARD si osvojil postup přijímání rozhodnutí na principu konsensu.

Příjemci pomoci byli v období příprav programu SAPARD zapojeni do rozsáhlé informační kampaně, v níž byl zdůrazněn význam strukturálních fondů, zejména EAGGF, pro rozvoj zemědělství a venkova. Byli informováni o zásadách projektování pro strukturální fondy. Projekty připravené pro program SAPARD byly průběžně konzultovány na všech pracovištích Agentury SAPARD.

Priority a opatření programu SAPARD jsou následující:

Priorita I.

Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a zpracovatelského průmyslu

Opatření:

 • Investice do zemědělského majetku
 • Zlepšování zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu
 • Zlepšení struktur pro kontrolu kvality, kvalitu potravin a ochranu spotřebitele
 • Meliorace a pozemkové úpravy

Priorita II.

Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí

Opatření:

 • Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
 • Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťující rozmanitost činností
  a alternativní zdroje příjmu
 • Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a uchování krajiny

Priorita III.

Podmínky pro plné využití Plánu SAPARD

Opatření:

 • Zlepšování profesního vzdělávání
 • Technická pomoc

Finanční alokace EU pro program SAPARD byly navrženy ve výši 163 056 175 €
(v cenách roku 2002) na období 2000 - 2006 s roční alokací ve výši cca 23 mil. €.

V souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do EU v roce 2004 získá ČR poslední alokaci z programu SAPARD v roce 2003.