1.4.2. Phare

05.02.2009:

MZe v průběhu let 1992-2002 čerpalo celkem v rámci projektů Phare částku přes 37 mil.€. Zemědělský program Phare byl zpočátku zaměřen zejména
na restrukturalizaci, případně rozvoj podnikatelských aktivit. Počínaje Národním programem 1998, ve velkém rozsahu však až od Národního programu 2000, byl zemědělský program Phare zaměřen na budování institucí (Institution building) nutných pro vstup do EU. Všechny projekty byly přínosem a prostředky byly náležitě využity. Mezi významné podporované oblasti patří veterinární a rostlinolékařská služba, budování struktur Společné zemědělské politiky (SZP), Integrovaného administrativního kontrolního systému (IACS), bezpečnost potravin a další.

Pokud jde o přípravu MZe na strukturální politiku a rozvoj venkova, nejprve
se realizovaly projekty Phare zaměřené na přípravu programu SAPARD.

První projekt Phare, CZ 9807-03 "Příprava na účast v programu SAPARD", byl zahájen 15. listopadu 1999. Cílem bylo napomoci při akreditaci platební agentury
a certifikaci účtů, při přípravě legislativního rámce, vytváření monitorovacích výborů
a výběrových komisí pro program SAPARD. Závěrečná zpráva o tomto projektu byla Evropské komisi předána v listopadu 2000.

Druhý projekt, CZ 9807-01 "Vybudování národní rozvojové strategie
a příprava na strukturální a kohezní fondy", je součástí Phare SPP (Special Preparatory Program). Projekt byl zahájen 10. listopadu 1999 a ukončen na jaře 2001. Předmětem části tohoto projektu určené pro Ministerstvo zemědělství byla pomoc zahraničních partnerů při vytváření administrativní a strukturální kapacity MZe
pro implementaci programu SAPARD v České republice.

V rámci přípravy na implementaci nařízení Rady č. 1257/99 byl v květnu
r. 2002 zahájen twinningový projekt Phare CZ 01/ IB/ AG/ 01 - "Budování struktur
pro Společnou zemědělskou politiku, EAGGF a integrovaný rozvoj venkova
(EC 1257/99)". Projekt se zabývá analýzou a doporučeními pro aplikaci legislativy ES, programováním, zejména pak asistencí při dopracování programových dokumentů v souladu s nařízení Rady č. 1257/99 a nařízení Rady č. 1260/1999, monitoringem a hodnocením (pomocí při definování vhodných indikátorů
a při přípravě odpovídajících metod pro kontrolu, monitorování a hodnocení), přípravou fungování řídícího orgánu a platební struktury (včetně pomoci při navrhování operačních manuálů) a v neposlední řadě rovněž přípravou odpovídajícího poradenského systému.