1.4.4. Závěr

05.02.2009:

Zavedením a aplikací programů Phare, ISPA a zejména SAPARD v České republice došlo k vytvoření vhodného prostředí pro následnou implementaci OP Zemědělství a to jak z pohledu vytvoření institucionální struktury včetně regionálních pracovišť, administrativního zázemí (kvalifikovaní a vyškolení pracovníci), a získání zkušeností pro administraci a implementaci projektů (např. manuály) i pro zajištění otázek financování a kontroly.

Dalším neméně důležitým aspektem bylo osvojení základních principů EU
při využívání strukturálních fondů, získání praktických zkušeností při vypracování programového dokumentu, zajištění právního rámce, vybudování nezbytných institucí a příprava kvalifikovaných pracovníků.