1.5. Konzultační proces - princip partnerství

05.02.2009:

V rámci konzultačního procesu bylo do přípravy OP Zemědělství, tzn. již v programovací fázi, zapojeno široké spektrum partnerů z ostatních ministerstev, zástupci regionů soudržnosti NUTS 2, nevládních organizací, výzkumných institucí (ústavů), univerzit a odborných škol, , dále pak byli osloveni představitelé profesních svazů, sociální partneři a další. Představitelé některých skupin spolupracovali
i při přípravě OP Zemědělství v rámci Přípravného výboru.

Členové Přípravného výboru pro OP Zemědělství spolupracovali
na přípravě OP Zemědělství a byli seznamování s jednotlivými verzemi
OP Zemědělství a to již od roku 1999.

OP Zemědělství byl v podobě konzultačního dokumentu součástí Národního rozvojového plánu a jako takový byl zveřejněn na stránkách Internetu a byl rovněž přeložen a předán EK k připomínkám.

Od roku 2001 jsou na Internetových stránkách MZe pravidelně zveřejňovány nové verze návrhu OP Zemědělství i s kontaktní adresou, na kterou široká veřejnost může zasílat své připomínky. Od roku 2002 je tato možnost zveřejňována
i na stránkách zpracovatele SEA hodnocení.

V rámci konzultačního procesu byli při zpracovávání OP Zemědělství vyzváni zástupci nevládních organizací ke vznesení připomínek. Připomínky byly zapracovány do materiálu OP v rámci řádného připomínkového řízení.

Dne 11. prosince 2002 proběhlo veřejné projednání OP Zemědělství v rámci strategického posuzování vlivů na životní prostředí na základě zákona
č. 244/1992 Sb. K OP Zemědělství byly vzneseny dvě připomínky, které nebyly zásadního charakteru a které byly na místě projednány.