1.7. Posouzení vlivů Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na životní prostř

05.02.2009:

Jako zpracovatel Posouzení OP Zemědělství z hlediska jeho vlivů na životní prostředí (SEA OP Zemědělství) byl vybrán tým koordinovaný Ústavem aplikované ekologie Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými lesy. Toto akademické pracoviště České zemědělské univerzity bylo vybráno z důvodů nezávislosti na zpracovateli OP Zemědělství, vysoké odborné erudici jak v oblasti rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství, tak i v oblasti posuzování vlivů koncepčních dokumentů na životní prostředí (SEA - strategic environmental assessment). Aktivní účast veřejnosti při tomto posuzování byla zajištěna a v rámci posuzovatelského týmu zabezpečována Regionálním environmentálním centrem (REC ČR).

Posouzení vlivů OP Zemědělství na ŽP proto bylo provedeno na základě kombinované procedury, která splňuje požadavky níže uváděných základních právních úprav:

 • zákona č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, v platném znění. Tento zákon se vztahuje
  na připravované koncepce v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, odpadů, cestovního ruchu, schvalované na úrovni vlády ČR. K zpracované dokumentaci o posuzování vlivů OP Zemědělství na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR vydává stanovisko podle § 14 z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, které bude sloužit jako podklad pro projednání koncepce vládou ČR,
 • doplnění vybraných bodů struktury dokumentace o posouzení OP Zemědělství z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, tak aby byla zachována provázanost s požadavky na strukturu posouzení dle směrnice č. 2001/42/ES,
 • požadavků na hodnocení vlivů operací strukturálních fondů Evropských společenství na ŽP, které jsou obsaženy v §41.2(b) Nařízení č. 1260/99/EC a v navazujících metodických doporučení Evropské komise (Handbook on Environmental Assessment of Regional Development Plans and EU Structural Funds Programmes, DG XI, 1998).

Na základě původní dohody zpracovatele OP Zemědělství a řešitelského týmu SEA-OP Zemědělství byl zvolen postup průběžného posuzování jednotlivých pracovních verzí OP Zemědělství, který vedl k průběžné optimalizaci z hlediska vlivů na životní prostředí. Zpracování posouzení a jeho připomínkování veřejností probíhalo v období od března do prosince 2002. Současně s komunikací se zpracovatelem OP Zemědělství, SEA tým spolupracoval s SEA týmem Národního rozvojového plánu a jeho prostřednictvím i s ostatními SEA týmy jednotlivých operačních plánů, tak aby byl dodržen požadavek provázanosti těchto dokumentů. Podrobná metodika zpracování SEA je obsažena v samostatné dokumentaci posouzení vlivů OP Zemědělství na životní prostředí.

Při posuzování OP Zemědělství byly vzaty v úvahu dostupné národní
i mezinárodní koncepce rozvoje resortů a odvětví, posouzení jejich vlivů na životní prostředí, příp. stanoviska MŽP k těmto koncepcím, např.:

 • Státní program ochrany přírody a krajiny - SPOPK (1998),
 • Akční plán zdraví a životního prostředí ČR - NEHAP (1998),
 • Státní politika životního prostředí - SPŽP (2001),
 • Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR - EVVO (2000),
 • 6. Akční program Společenství pro životní prostředí na léta 2001 - 2010,
 • Koncepce průmyslové politiky (1998),
 • Státní energetická politika (2000),
 • Státní surovinová politika (1998),
 • Státní dopravní politika (1998),
 • Rozvoj dopravních sítí ČR do r. 2010 (1998),
 • Střednědobá strategie sektoru dopravy, telekomunikací a pošty (2000),
 • Koncepce resortní politiky MZe na období před vstupem ČR do EU (1999),
 • Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2000-7 (2002),
 • Strategie regionálního rozvoje (2000).

Na základě zpracovaného posouzení byla navržena zmírňující a kompenzační opatření (t.j. opatření k vyloučení nebo omezení předpokládaných negativních vlivů rozvojových aktivit na životní prostředí), která korespondují s výše uvedenými relevantními strategickými dokumenty. S ohledem na zvolenou metodiku posuzování byla akceptována a zapracována do operační programu (návrh byla většina hlavních připomínek vzniklých během procesu posuzování rámce systému environmentálního hodnocení projektů, reformulace podopatření LEADER+), některé připomínky jsou z hlediska jejich zaměření zapracovány do programového doplňku operačního programu (návrhy environmentálních kritérií výběrů jednotlivých projektů). Požadavek na investiční podporu technologií kompostovacích zařízení nebyl zpracovateli operačního plánu akceptován z důvodů nedostatku finančních prostředků určených pro celý OP Zemědělství.

Celá procedura posouzení OP Zemědělství z hlediska jeho vlivů na životní prostředí byla zakončena vydáním kladného stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 19. prosince 2002 s podmínkami převzatými ze závěru SEA týmu.