10. Seznam zkratek

06.02.2009:

Zkratka Význam
a.s. akciová společnost
AK ČR Agrární komora České republiky
APA Agrární platební agentura
ASZ ČR Asociace soukromého zemědělství České republiky
AWU Annual work unit (Roční pracovní jednotka)
BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka
BSE bovinní spongiformní encefalopatie
b.k. bez kůry
CAP/SZP Common Agricultural Policy/Společná zemědělská politika
CEFTA Středoevropská dohoda o volném obchodu
CF Cohesion Fund (Kohezní fond)
CPI Consumer Price Index (index spotřebitelských cen)
CSF Community Support Framework (Rámec podpory Společenství)
CZV ceny zemědělských výrobců
č.ž. čisté živiny
ČNB Česká národní banka
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
č.ž./ha čistých živin na ha
EAGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Evropský zemědělský orientační a záruční fond)
EC European Community (Evropské společenství)
EEC European Economic Community (Evropské hospodářské společenství)
EIB Evropská investiční banka
EK Evropská komise
ERDF European Regional Development Fund (Evropský fond regionálního rozvoje)
ES Evropské společenství
ESF European Social Fund (Evropský sociální fond)
EU Evropská Unie
FB final beneficiary (konečný příjemce)
FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance (Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu)
GJ giga joule
ha hektar
HDP hrubý domácí produkt
HIM hmotný investiční majetek
HRDP Horizontal Rural Development Plan (Horizontální plán rozvoje venkova)
HSZ hodnota strojů a zařízení
HZP hrubá zemědělská produkce
CHKO chráněná krajinná oblast
IACS Integrated Administration and Control System (Integrovaný administrativní a kontrolní systém)
IB intermediary body (zprostředkující subjekt)
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (Integrovaná prevence a omezování znečištění)
ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (Nástroj předvstupních strukturálních politik)
ks kusů
kg kilogram
LČR lesy ČR
LEADER+ Liaison Entre Actions de Developpement de l´Economie Rurale (Iniciativa Společenství pro rozvoj venkova)
LFA less favoured areas (méně příznivé oblasti)
LHP lesní hospodářský plán
LHS Letecká hasičská služba
m.n.m metry nad mořem
MA Managing Authority (Řídící orgán)
MAS Místní akční skupina (Local Action Group)
MDS Ministerstvo dopravy a spojů České republiky
MF Ministerstvo financí České republiky
mil. milión
mld. miliarda
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MZe Ministerstvo zemědělství České republiky
MW mega wat
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky
NDP/NRP National Development Plan/Národní rozvojový plán
NH národní hospodářství
NMV Národní monitorovací výbor
NP národní park
NPK kombinované hnojivo dusík-fosfor-draslík
NUTS Nomenclature of Territorial Statistical Units (Nomenklatura územních statistických jednotek)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)
OP Operational Programme (Operační program)
OP Zemědělství Operační program Ministerstva zemědělství
OZE obnovitelné zdroje energie
OŽP ochrana životního prostředí
PA Paying Authority (Platební orgán)
PGRLF Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond
Phare CBC Poland and Hungary: Action for the restructuring of the economy - Cross Border Co-operation (Program přeshraniční spolupráce)
PK Potravinářská komora ČR
PRK Plán rozvoje kraje
RV rostlinná výroba
s.c. stálé ceny
s.r.o. společnost s ručením omezeným
SAPARD Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture and Rural Development (Speciální akční program pro předvstupní pomoc v oblasti zemědělství a rozvoje venkova)
Sb. Sbírka zákonů České republiky
SČ NDP Sektorová část Národního rozvojového plánu
sektor zemědělství skládá se z části zemědělské, lesnické, vodohospodářské, potravinářské a oblasti venkovského prostoru
SEA Strategic Environmental Assessment (Strategické hodnocení dopadu na životní prostředí)
SF Strukturální fondy
SPD Single Programming Document (Jednotný programový dokument)
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - Analysis (Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a rizik)
SZIF/SFTR/SZF Státní zemědělský intervenční fond/Státní fond tržní regulace v zemědělství/Státní zemědělský fond
t tuna
tis. tisíc
USD americký dolar
ÚSES Územní systém ekologické stability
ÚZPI Ústav zemědělských a potravinářských informací
WTO World Trade Organisation (Světová obchodní organizace)
ZCHU zvláště chráněná území
z.p., Z.P. zemědělská půda
ZPF Zemědělský půdní fond
ZS ČR Zemědělský svaz České republiky
ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa
ŽP životní prostředí
ŽV živočišná výroba

Čistá přidaná hodnota na 1 roční pracovní jednotku (AWU)je syntetickým ukazatelem produktivity práce. Podle tohoto kritéria byla produktivita práce vyšší u PPO než u PFO. Produktivita práce se u podniků právnických osob a do určité míry i u fyzických osob zvyšuje směrem k podnikům s lepšími předpoklady pro hospodaření.

Údaje o zaměstnávání cizinců podle sektorů národního hospodářství nejsou k dispozici.

Agrocenzus 1995, 2000

převažují pracovníci vyšších věkových kategorií

BPEJ - systém bonitovaných půdně - ekologických jednotek. Produkčnost je vyjádřena indexem v rozpětí od 6 do 100 bodů. Nejnižší hodnotě 6 bodů odpovídá půda na příkrých svazích (nad 30 %) ve velmi nepříznivých klimatických podmínkách, pokrytá travním porostem. Nejvyšší hodnotu 100 bodů má černozem na spraši, středně těžká, hluboká více než 60 cm, s příznivým vodním režimem, v teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu, na úplné rovině.

Dle Nařízení vlády č. 86/2001Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory
za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady
pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o zpracovanou komplexní projektovou dokumentaci.

Pro zjednodušení se předpokládá, že každá koruna podpor alokovaná např. zemědělským podnikům se skutečně do těchto podniků dostává. Je však zřejmé, že tomu tak u většiny podpor není a že část těchto podpor je reálnými tržními vztahy, selháváním institucí a z dalších příčin alokována jiným příjemcům (zejména majitelům půdy, dodavatelům vstupů, včetně bank,
ale i zpracovatelským či obchodním firmám.

Podpory poskytované podle § 46 lesního zákona č.289/1995 Sb. jsou poskytovány na základě žádostí, u podpor definovaných v dalších paragrafech lesního zákona jde o podpory, na které je
ze zákona nárok.

Metodika územního vymezení venkovských oblastí OECD, používaná v EU (EUROSTAT), vychází ze dvou hierarchických úrovní územních jednotek: lokální úroveň (venkovská obec - NUTS 5), kde venkovská obec je obec s hustotou obyvatelstva menší než 100 obyvatel/km2 a regionální úroveň (venkovské území - NUTS 3, NUTS 4), kde venkovský region je funkční, administrativní region, který se člení podle stupně "venkovskosti", vyjádřeného podílem obyvatelstva ve venkovských obcích ("výrazně venkovský" region je region, kde více než 50 % obyvatel žije ve venkovských obcích
a "venkovský" region je region, kde 15 - 50 % obyvatel žije ve venkovských obcích).

Pramen: Malý lexikon obcí České republiky 2001, ČSÚ 2001 (údaje o obyvatelstvu Pramen převzal z předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3 2001, ČSÚ 2001).

Tato regionální úroveň byla použita z důvodu podrobnější ilustrace problémů venkovského území.

Metodika územního vymezení venkovských oblastí OECD, používaná v EU (EUROSTAT), vychází ze dvou hierarchických úrovních územních jednotek: lokální úroveň (venkovská obec - NUTS 5), kde venkovská obec je obec s hustotou obyvatelstva menší než 100 obyvatel/km2 a regionální úroveň (venkovské území - NUTS 3), kde venkovský region je funkční, administrativní region, který se člení podle stupně "venkovskosti", vyjádřeného podílem obyvatelstva ve venkovských obcích ("výrazně venkovský" region je region, kde více než 50 % obyvatel žije ve venkovských obcích a "venkovský" region je region, kde 15 - 50 % obyvatel žije ve venkovských obcích.

tj. minimálně dosažení úrovně středního odborného vzdělání v oborech, které poskytují kvalifikaci pro zemědělská povolání a činnosti nebo rekvalifikační zkouška po absolvování rekvalifikačního programu v rozsahu 300 vyučovacích hodin.

v případě územního systému ekologické stability, včetně následné péče o prvky ÚSES

Položka B 2-1 Strukturální fondy

Čl. 32(7) nařízení Rady 1260/99.

Čl. 32(2) nařízení Rady 1260/99.

Čl. 32(4) nařízení rady 1260/99.

Final certificate of expenditure.

Čl. 34 nařízení Rady ES č. 1260/1999.