2.2.2. Situace v oblasti zemědělské techniky v ČR

05.02.2009:

Nabídka strojů na trhu je velmi široká a pokrývá potřeby zemědělských podniků. Většina prodejců se snaží řešit nedostatečnou investiční schopnost zemědělských podniků nabídkou služeb usnadňujících zemědělským subjektům nákup nové techniky (pomoc při zařizování úvěru, finanční leasing, prodej na splátky, odkup použité techniky atd.).

Hlavním současným problémem je tempo obnovy zemědělské techniky. Zemědělské podniky nemají dostatek vlastního kapitálu pro zajištění racionálního tempa obnovy techniky a jen obtížně získávají přístup k cizímu kapitálu. Důsledkem je současné nepříznivé průměrné stáří strojového parku a jeho pokračující stárnutí. Například podle údajů ČSÚ v roce 1995 bylo 80 % traktorů starších 8 let, v roce 1999 již 88 %. To má negativní vliv na udržování provozní spolehlivosti strojů, ekonomiku provozu strojů, ekologii a ve svých důsledcích i na ekonomiku výroby.

Údaje o počtech, stáří strojů a počtu hodin jejich nasazení za rok jsou uvedeny v tabulce 1. Z tabulky vyplývá, že strojový park je zastaralý a obnova strojů je nedostatečná. Přitom využití strojů v zemědělských podnicích České republiky je vysoké.

Počty dodaných zemědělských strojů jsou výrazně ovlivněny možností získání podpory na nákup strojních investic, které jsou poskytovány ze strany Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Vývoj ročních dodávek traktorů
a sklízecích mlátiček v posledních osmi letech je uveden v tab. 2.

Porovnání údajů z tabulek 1 a 2 potvrzuje skutečnost, že obnova techniky v českém zemědělství je pomalá a nezaručuje ani prostou reprodukci. Přitom účelné a ekonomicky odůvodněné vybavení zemědělských podniků je jedním z důležitých předpokladů pro stabilitu a konkurenceschopnost zemědělských podniků v ČR. To si však vyžádá značné investice. Jenom snížení průměrného stáří zemědělské techniky na 8 let předpokládá investice cca za 45 mld. Kč.

Tab. 1 : Počet a stáří strojů a počet hodin jejich nasazení za rok

Stroj Počet Stáří (%) Počet hodin nasazení za rok
do 4 let 4 až 8 let nad 8 let
Traktory a malotraktory 79 304 4,2 7,8 88,0 1200
Nákladní automobily 14 354 2,5 4,6 92,9 1500
Pluhy jednostranné 23 880 2,5 12,1 85,4 325
Pluhy oboustranné 5 888 24,8 40,3 34,9 400
Secí stroje řádkové 15 408 5,3 16,5 78,2 200
Sazeče brambor 5 547 6,7 26,2 67,1 40
Rozmetadla TPH traktorová 12 421 10,5 23,3 66,2 370
Rozmetadla hnoje a kompostu traktorová 10 238 3,8 13,0 83,2 330
Postřikovače 8 622 20,1 23,8 56,1 500
Sklízecí mlátičky 12 836 6,8 5,3 87,9 325
Sklízecí řezačky samojízdné 3 270 4,6 6,4 89,0 400
Žací stroje rotační 13 956 9,7 22,8 67,5 240
Obraceče a shrnovače pícnin 19 643 11,0 20,8 68,2 220
Sběrací návěsy celkem 18 345 2,4 10,4 87,2 300
Sklízeče bulev 53 2,6 9,6 87,8 200
Přívěsy traktorové 63 045 0,5 5,0 94,5  
Nakládače samojízdné 5 318 4,1 5,5 90,4 750
Nakládače traktorové 9 901 4,0 13,8 82,2 590

Pramen: ČSÚ Praha, rok 1999. Novější údaje nejsou k dispozici.

Tab. 2 : Roční dodávky traktorů a sklízecích mlátiček

Stroj Rok
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Celkem
Traktory 1065 1077 1308 1224 869 493 528 1017 7581
Sklízecí mlátičky 213 200 539 327 121 92 109 154 1855

Pramen: MZe