2.2.3. Obchod se zemědělskými produkty

05.02.2009:

Význam agrárního zboží v mezinárodním obchodě se obecně dlouhodobě snižuje. Projevuje se to setrvalým poklesem jeho podílu na celkovém vývozu
a dovozu veškerého světově obchodovaného zboží. Tato tendence, charakteristická zejména pro vyspělé průmyslové země, je zřejmá také v zahraničním obchodě ČR.

Obrat českého agrárního zahraničního obchodu se dlouhodobě dynamicky zvyšuje. V roce 2001 byl v porovnání s průměrem let 1996 - 2000 o 15,2 % vyšší. Meziročně (2000/2001) se (v režimu volného oběhu zboží) zvýšil o 2 992 mil. Kč, tj. o 3,0 %. Navzdory tomu, že dlouhodobé tendence vztahu agrárního vývozu
a dovozu jsou příznivé a dynamika růstu vývozu je vyšší než porovnatelného dovozu, proporce aktivního a pasivního agrárního zahraničního obchodu se v roce 2001 zhoršily. Hodnota vývozu meziročně (2000/2001) o 203 mil. Kč (tj. o 0,5 %) poklesla, zatímco se hodnota dovozu o 3 195 mil. Kč (tj. o 5,2 %) zvýšila.

Rok 2001 nebyl pro mezinárodní agrární obchod obdobím příznivým. V Evropské unii, která je rozhodujícím obchodním partnerem českého agrárního sektoru, se od počátku roku 2001 konjunktura velmi zhoršila. Reálný hrubý domácí produkt EU se meziročně zvýšil pouze o 1,6 %, zatímco odpovídající přírůstek v roce 2000 byl 3,4 %. Výsledky českého agrárního zahraničního obchodu byly těmito skutečnostmi významně ovlivněny.

Český agrární vývoz v roce 2001 byl v porovnání s průměrem let 1996 - 2000 o 5 568,8 mil. Kč (tj. o 16,7 %) vyšší. Hodnota agrárního dovozu naproti tomu byla proti průměru let 1996 - 2000 vyšší o 8 057,4 mil. Kč, tedy o 14,3 %.

Hlavní trhy českého agrárního obchodu

Nejvýznamnějším obchodním partnerem českého agrárního sektoru byly také v roce 2001 členské země EU. Souhrnná hodnota dovozu a vývozu vzrostla
ze 45 064,7 mil. Kč v roce 2000 na 46 883,8 mil. Kč, tj. o 1 819,1 mil. Kč, resp. 4 % v roce 2001. V roce 2001 se podíl EU na celkovém obratu agrárního zahraničního obchodu dále zvýšil ze 44,9 % v roce 2000 na 45,4 %. Výrazné zvýšení obratu v této teritoriální relaci bylo ovšem dosaženo výlučně vlivem přírůstku hodnoty dovozu. Ta vzrostla meziročně (2000/2001) o 2 335,8 mil. Kč, zatímco hodnota vývozu souběžně poklesla o 516,7 mil. Kč. Důsledkem byl vzestup schodku bilance agrárního obchodu se státy EU o 2 852,5 mil. Kč.

Země CEFTA participovaly v roce 2001 na celkovém obratu českého agrárního obchodu 29,8 % (zvýšení o 0,2 % oproti roku 2000).

Příznivý vývoj v roce 2001 měl agrární obchod s rozvojovými zeměmi (RZ). Jeho podíl na celkovém obratu agrárního zahraničního obchodu se zvýšil ze 14,8 % (z roku 2000) na 15,9 % ( v roce 2001).

Dominantní komodity v agrárním obchodu

Vývoz

Nejvýznamnějšími agregacemi zbožové skladby českého agrárního vývozu jsou:

  • mléko a mléčné výrobky,
  • nápoje a lihoviny,
  • olejnatá semena a plody.

V porovnání s rokem 2000 vzrostl vývoz masa a drobů, podobný růst zaznamenal vývoz cukru a cukrovinek a naopak zhruba na pětinu se snížil vývoz obilovin. Zřetelný pokles nastal také ve vývozu mlýnských výrobků, sladu a škrobů.

Dovoz

Zbožová struktura dovozu je mnohem diferencovanější. Dlouhodobě jsou rozhodujícími dovozními agregacemi:

  • ovoce a ořechy,
  • zbytky a odpady v potravinářském průmyslu - krmiva,
  • různé potravinové přípravky,
  • zelenina a hlízy,
  • přípravky z obilí a
  • nápoje a lihoviny.

Dovoz uvedených šesti agregací představoval v roce 2001 více než 51,8 % hodnoty celkového agrárního dovozu. Největší meziroční změnou v komoditní struktuře agrárního dovozu byl pokles hodnoty dovozu tabáku a tabákových výrobků.

Celkově lze konstatovat, že rozdíl mezi průměrnými vývozními a dovozními cenami a rozdíl v objemu agrárního obchodu je poměrně vysoký v neprospěch České republiky.