2.2.4. Podnikatelská struktura

05.02.2009:

V dosavadním reformním období došlo v zemědělství ČR k podstatným změnám v jeho podnikatelské struktuře. Projevuje se to na jedné straně ve výrazném zvýšení podílu samostatně hospodařících rolníků a dalších individuálních zemědělských podnikatelů na výměře zemědělské půdy obhospodařované všemi zemědělskými podniky, jakož i v dynamickém vývoji nové podnikatelské formy - obchodních společností. Na druhé straně se změny projevují v pokračujícím poklesu podílu družstev a v redukci státního sektoru. Základní podnikatelská struktura - podíl fyzických a právnických osob - se zformovala již v letech 1990 - 95.

Tab.: Podnikatelská struktura fyzických a právnických osob v zemědělství
Podnikatelská forma 1989 1993 2001
  Počet Průměrná výměra z.p. [ha] Podíl na z.p. ČR [%] Počet Průměrná výměra z.p. [ha] Podíl na z.p. ČR [%] Počet Průměrná výměra z.p. [ha] Podíl na z.p. ČR [%]
Fyzické osoby celkem 3 205 1) 4 1) 0,4 1) 52 003 15 18,2 35 219 29 26,6
Právnické osoby celkem 1 198 8 822 86,7 2 907 4) 2926 4) 64,7 4) 2 991 1 007 73,4
Obchodní společnosti celkem       1 270 573 17,1 2 095 887 44,1
z toho - spol.s r.o.             1 437 631 21,3
- a.s.             618 1 492 22,3
Družstva 1 024 2 561 61,4 1 334 2) 1 587 49,4 728 1 464 28,2
Ostatní (státní statky, jiná právní forma) 174 6 261 25,3 303 2) 2 168 15,3 168 274 1,1
Podnikatelské subjekty celkem 4 403     54 910 1353)   38 210 101  

Pramen: ČSÚ - Zemědělský registr, Statistická ročenka o půdním fondu, Zpráva o stavu českého zemědělství 1994 a 2001

Pozn.: Průměrná výměra zemědělské půdy byla vypočtena za podnikatelské subjekty obhospodařující zemědělskou půdu.

1) kvalifikovaný odhad

2) údaje Statistického registru organizací

3) bez zemědědělců do 1 ha z.p.

4) nezahrnuty všechny právnické osoby

Z původních státních subjektů bylo 50,7 % transformováno do akciových společností, 47,7 % bylo předmětem přímého prodeje a zbývající minoritní část byla předmětem veřejných dražeb, veřejných soutěží a bezúplatných převodů na obce.

Nejdynamičtěji rostoucí podnikatelskou formou v našem zemědělství v uplynulém období byly akciové společnosti. V akciové společnosti se v průběhu sledovaného období transformovala podstatná část družstev.

Vývoj podnikatelské struktury v našem zemědělství se v období 1989 - 2000 vyznačoval i významnými změnami ve velikostním složení - převažovala tendence k poklesu průměrné velikosti farem.

V roce 1992 byla zahájena privatizace podnikatelských činností v lesním hospodářství. Služby pro vlastníky lesů jsou převážně prováděny dodavatelských způsobem soukromými subjekty. Více jak 90 % všech prací ve státních lesích je prováděno soukromými podnikatelskými subjekty.