2.2.6. Mzdy v zemědělství

05.02.2009:

V roce 2001 dosáhla průměrná mzda v zemědělství 11 148 Kč a byla
o 3 494 Kč pod průměrem národního hospodářství. Vývoj nominálních mezd spolu s pohybem spotřebitelských cen ve sledovaném období se promítl ve vývoji reálných mezd. Zemědělství zaznamenalo vyšší nárůst reálných mezd než průmysl a národní hospodářství celkem. Zlepšení situace v oblasti reálných mezd v zemědělském rezortu v roce 2001 znamenalo sice určitý pozitivní posun z hlediska postupného vyrovnávání schodku vzniklého v průběhu reformního období, nadále se však reálné mzdy pohybují na úrovni kolem 80 % roku 1989 (na rozdíl od průmyslu a národního hospodářství celkem, jež v roce 2001 dosáhly 111,0 %, resp. 115,1 %).

Tab.: Průměrné měsíční mzdy v Kč zaměstnanců v zemědělství a myslivosti, lesním hospodářství a chovu ryb

Odvětví 1989 1998 1999 2000 2001 Index 2001/1998 Index 2001/1989
Zemědělství a myslivost 3 455 9 146 9 394 10 139 11 148 1,22 3,23
Lesnictví a těžba dřeva 3 598 9 584 10 516 10 944 11 668 1,22 3,25
Rybolov a chov ryb 4 173 11 543 11 788 11 908 12 786 1,11 3,06
Pro porovnání              
Průmysl 3 311 11 871 12 671 13 573 14 542 1,23 4,39
Stavebnictví 3 526 12 129 12 786 13 542 14 648 1,21 4,15
Česká republika celkem 3 170 11 693 12 666 13 490 14 642 1,25 4,62

Pramen: ĆSÚ - Práce a sociální statistiky, publikace 3107/2001

Odměňování pracovníků v zemědělství a myslivosti, lesním hospodářství
a těžbě dřeva, a pracovníků v rybolovu a chovu ryb je v porovnání s ostatními odvětvími národního hospodářství postaveno na výrazně nižší úrovni. V letech 1998 až 2001 byla průměrná mzda pracovníků výše uvedeného odvětví cca na úrovni 75 % průměrné měsíční mzdy vykazované za Českou republiku celkem. K absolutnímu nárůstu průměrných mezd u pracovníků v zemědělství došlo
za poslední čtyři roky o cca 2000 Kč na pracovníka, což představuje index nárůstu mezd mezi roky 2001/1998 1,22. U průměrné mzdy v ČR je však index nárůstu průměrných mezd mezi roky 2001/1998 1,25 a propad mezd pracovníků v zemědělství vůči ostatním odvětvím národního hospodářství se tím prohlubuje.

Průměrné hrubé měsíční mzdy žen v zemědělství (s počtem placených hodin 1592 a vyšším) činily v roce 2001 80,4 % mezd mužů v zemědělství (při stejném metodickém vymezení). V roce 1996 tento podíl dosáhl 82,9 %.

Tab.: Podíl průměrné mzdy žen na průměrné mzdě mužů (v %)

Rok 1996 1997 1998 1999 2000
Celkem v NH 77,2 75,7 72,0 73,2 73,3
Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 86,4 78,7 78,1 77,2 77,8
z obdobného šetření podle typu hospodaření vyplývá          
Podnikatelská sféra 75,6 74,6 73,9 73,6 74,5
Nepodnikatel. sféra 71,6 73,7 71,9 74,9 77,3
v tom vlastnictví          
soukromé 74,6 71,0 71,7 72,1 72,7
státní 79,5 78,2 71,3 74,0 73,0
družstevní 78,9 76,4 74,3 76,6 76,4

Pramen: Výběrová šetření ČSÚ - Mzdy zaměstnanců za r. 1996,97,98,99 a 2000

Tyto údaje vypovídají o nerovnosti v postavení mužů a žen na trhu práce.