2.3.1. Půdní fond

05.02.2009:

Celková výměra půdního fondu ČR je 7 886 tis. ha. Zemědělský půdní fond tvoří zhruba polovinu (54 %) celkové rozlohy ČR. V nadmořské výšce nad 500
m n. m. se nachází více než 28,0 % zemědělského půdního fondu, nad 600 m n. m. více než 10,0 % a nad 700 m n. m. 3 % zemědělského půdního fondu. Oblasti s vyšší nadmořskou výškou (nad 500 m n. m.) lze považovat za méně příznivé z hlediska provozování zemědělské činnosti. Díky poměrně vysoké hustotě obyvatelstva ČR má však zemědělská činnost tradici i v těchto oblastech
a v omezeném rozsahu se provozuje až do výšek 1250 m n. m.

Výměra zemědělské půdy se k 31.12.2001 téměř nezměnila a zůstává prakticky stabilní na úrovni cca 4,3 mil. ha. Poněkud se snížila výměra orné půdy
a proto mírně poklesl stupeň zornění (na 72%), podíl trvalých travních porostů
je naopak vzhledem ke klimatickým podmínkám nízký, v průměru 22,5 %.

Na 1 obyvatele ČR připadá 0,41 ha zemědělské půdy a 0,31 ha orné půdy.

Základní struktura půdního fondu ČR je následující:

Struktura půdního fondu ČR k 31. 12. 2001

Druh pozemku

Výměra v ha

Orná půda

3 075 178

Lesní pozemky

2 638 917

Trvalé travní porosty

965 882

Zahrady

160 710

Vodní plochy

159 549

Ovocné sady

48 803

Vinice

15 626

Chmelnice

11 236

Zastavěné plochy a nádvoří

130 666

Ostatní plochy

679 927

Celkem

7 886 494

- z toho Zemědělská půda

4 277 435

- z toho Nezemědělská půda

3 609 059

Pramen: Český ústav zeměměřický a katastrální - 2002

Z půdních druhů převažují půdy středně těžké (66%), lehkých půd je kolem
25 % a velmi těžkých půd 9 %.

Přehled o ekologicky obhospodařovaných pozemcích v roce 2001 podává následující tabulka:

Kultura

Výměra v ha
k 31.12.2001

Orná půda

19 164

Trvalé travní porosty

195 633

Trvalé kultury

963

Ostatní

2 354

Celkem


218 114

Pramen: MZe

Podle komplexního průzkumu půd je zhruba 60 % zemědělského půdního fondu na půdách méně až málo úrodných. Pětina zemědělských půd má extrémní (lehké - písčité nebo těžké - jílovité) zrnitostní složení. Přibližně polovina zemědělských půd má větší (nad 7o) sklonitost. Problémem zemědělského obhospodařování je skeletovitost některých půd (výrazněji skeletovitých je 4,5 %, slabě skeletovitých půd je 24 %).

Národní průměr bodové hodnoty výnosnosti veškeré půdy v ČR je 42,2 bodů v rámci hodnocení zemědělského území podle systému BPEJ, který v sobě zahrnuje poznatky z řady vědních oborů a je posledním krokem v kategorizaci zemědělských stanovištních podmínek z přírodního, produkčního a ekonomického hlediska.

V období 1989 až 2001 ubylo orné půdy a přibylo luk a pastvin, což je, především v méně příznivých oblastech, posun žádoucím směrem.
Postupně dochází k významnému růstu výměry orné půdy uváděné do klidu (jedná se o půdu vyčleněnou pro pěstování plodin pro nepotravinářské účely jako je např. řepka olejná).

Tab.: Výměra půdy uvedené do klidu a neobdělávané půdy v ČR

 

Půda uvedená do klidu

(ha)

Podíl na z.p. ČR

(%)

Neobdělávaná půda

(ha)

Podíl na z.p. ČR

(%)

1993

7 830

0,18

25 830

0,60

2001

112 800

2,64

300 000

7,01

Pramen: Zpráva o stavu českého zemědělství 1994, 2001

Výměra lesních pozemků v roce 2001 činila 2 639 tis. ha, lesnatost 33,4 %.

Podíl lesů v soukromém vlastnictví se zvýšil, avšak struktura držby lesů je velmi nepříznivá. Průměrná velikost soukromých lesů je velmi malá a sdružování vlastníků drobných lesů, které by mělo přispět ke zvýšení efektivnosti hospodaření, bude dlouhodobým procesem. Nedořešena zůstává otázka církevního lesního majetku.

Tab.: Výměra lesů podle typů vlastnictví

Typy vlastnictví

1992

2000

2001

Státní lesy včetně školních lesních podniků (tis. ha)

2 109


1 683


1 650

Lesy měst a obcí (tis. ha)

227

359

380

Soukromé lesy (fyzické a právnické osoby
a družstva) (tis. ha)


293


595


605

Celkem (tis. ha)

2 629

2 637

2 639

Pramen: MZe, ČSÚ

Tab.: Přehled ploch chráněných území

Kategorie ZCHU

v tis. ha

% plochy ZP ČR

Národní parky

119,0

2,78

Chráněné krajinné oblasti

1035,0

24,18

Národní přírodní rezervace

27,9

0,65

Přírodní rezervace

33,9

0,79

Plocha celkem

1 215,8

28,4

Pramen: MŽP