2.3.2. Vlastnictví půdy

05.02.2009:
  • Vlastnictví půdy v České republice je velmi roztříštěné. Převážná část zemědělské půdy, více než 3 400 000 hektarů, je ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob. Stát vlastní více než 800 000 hektarů zemědělské půdy.
  • Na trhu se zemědělskou půdou existují více než 3 milióny potenciálních malých prodejců s průměrnou rozlohou parcely 0,44 hektarů, na druhé straně existuje relativně málo potenciálních kupců půdy pro zemědělské účely. V roce 2000 došlo k prodeji pouze 0,2 % zemědělského půdního fondu. V současné době převážná většina vlastníků zemědělské půdy na pozemcích nehospodaří a pronajímá je.
  • Z celoplošného zemědělského sčítání Agrocenzus 2000 vyplývá, že zemědělské podniky v ČR se vyznačují vysokým podílem pronajaté půdy (91,9 %). V oblastech, kde je v daném katastrálním území v provozu více než jedno velké hospodářství, pronajímatelé obvykle uzavírají dlouhodobé nájemní smlouvy
    (až na dobu 10 let). Na druhé straně, v regionech, kde existuje pouze jedno velké hospodářství pokrývající zemědělskou půdu několika katastrálních oblastí, jsou ceny pronájmu obvykle na minimálních úrovních a pronajímatelé shledávají obtížným půdu pronajímat.
  • Soukromí vlastníci lesů v České republice hospodaří pouze na 22 % plochy lesů. Ve státním vlastnictví je 63 % všech lesů, zbytek připadá na obce a na města. Privatizace státní lesní půdy se nepředpokládá. Trh s lesní půdou dosud není rozvinutý.
  • Nemovitý majetek v České republice včetně pozemků je evidován v katastru nemovitostí.